xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Livskvalitet | Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Case: Beboere oplever livsglæde og øget trivsel gennem meningsfulde aktiviteter på plejecentre i Lolland Kommune

Glade beboere der har fået et hverdagsliv fyldt med værdighed og livskvalitet. Sådan beskriver teamlederen på Lykkeseje Plejecenter i Lolland Kommune beboerne, efter plejepersonalet er begyndt at bruge Nexus-konceptet. Konceptet giver personalet konkrete idéer til blandt andet at sætte meningsfulde aktiviteter i gang sammen med plejecentrets beboere.

Opdateret 01 JUN 2021

Beboernes trivsel er øget på Lykkeseje Plejecenter, og der er blevet tændt et lys i beboernes øjne ifølge teamlederen på plejecenteret. Sådan har det været, siden plejepersonalet begyndte at arbejde med små forandringer i den enkelte beboers hverdagsliv med udgangspunkt i konceptet Nexus. Nexus hjælper plejepersonalet med at få øget fokus på at gribe de fortællinger, som beboerne fortæller om deres liv og omsætte det til aktiviteter, der er meningsfulde for den enkelte.

”Det har bragt mere glæde, fordi beboerne har indhold i deres liv. De sidder ikke bare og venter. Og den glæde - den smitter jo af.”
 - Birgitte Topp-Jakobsen, teamleder, Lykkeseje Plejecenter

Nexus som koncept

Nexus er et koncept, som er med til at give plejepersonalet en bevidsthed og systematik i det daglige arbejde med beboerne. I Nexus arbejder plejepersonalet ud fra fem grundpiller, som hver især kan understøtte beboernes trivsel: 

 • Fysisk aktivitet
 • Hjernegymnastik 
 • Meningsfuld beskæftigelse
 • Social støtte
 • Stressreduktion.

Det kan både være store og små aktiviteter, der bliver sat i gang med udgangspunkt i en af de fem grundpiller i Nexus. Plejepersonalet kan eksempelvis synge sange sammen med beboerne under morgenplejen, eller de kan sætte sig sammen med beboeren og kigge i et fotoalbum. Plejepersonalets øgede opmærksomhed på at igangsætte meningsfulde aktiviteter sker som en del af den daglige pleje og omgang med beboerne. Således er der ikke en fast struktur for, hvornår eller hvilke aktiviteter der bliver sat i gang for den enkelte beboer.

Hele personalegruppen kan sætte aktiviteter i gang med beboerne, men det er ikke nødvendigvis hver dag. Det skal give mening for beboerne, og de skal have lyst til det. På Lykkeseje Plejecenter er der beboere, der laver aktiviteter hver dag, mens andre gør det enkelte gange om ugen.

Alle af plejepersonalet har en lommemanual, som beskriver de fem grundpiller og giver inspiration til aktiviteter. En fysisk aktivitet kan for eksempel være en gåtur, og hjernegymnastik kan være at lave puslespil eller snakke om ordsprog. Plejepersonalet spørger nysgerrigt ind til beboernes livshistorie for at få ideer til, hvilke aktiviteter, der er meningsfulde for den enkelte. Meningsfulde aktiviteter handler nemlig om, at det er beboerens ønsker og motivation, der afgør, hvilken aktivitet, der bliver sat i gang.

Forskningsresultater fra USA for Silverado Cares plejehjem i ti stater viser, at beboere med let til moderat demens midlertidigt forbedrede deres kognition og ADL-formåen gennem en mere intensiveret indsats baseret med de fem grundpiller fra Nexus. Resultaterne fra projektet i Lolland Kommune i 2019 viser samme tendenser.

Nexus bliver udbredt til flere plejecentre i Lolland Kommune

Lolland Kommune har først afprøvet konceptet på to plejecentre og et dagtilbud. Den øgede trivsel og formåen, som beboerne har oplevet på blandt andet Lykkeseje Plejecenter betyder, at ti plejecentre er i gang med at bruge Nexus i plejepersonalets hverdag med beboerne.

Lykkeseje Plejecenter har desuden ansat en aktivitetsmedarbejder på 30 timer om ugen det første år. Aktivitetsmedarbejderen har haft fokus på at sætte aktiviteter i gang med beboerne og være med til at sikre, at Nexus er blevet implementeret af hele personalegruppen i opstartsfasen. Her har aktivitetsmedarbejderen sparret med plejepersonalet og givet input og inspiration til aktiviteter.

Æbletræ

Beboerne får bedre trivsel

Teamlederen på Lykkeseje Plejecenter beskriver, at beboerne virker mere glade. Der er sat aktiviteter i gang, som beboerne oplever meningsfulde, og det giver dem en følelse af at være værdifulde.

Beboerne er blevet mere aktive og deltager i hverdagens gøremål på plejecentret på forskellig vis. For eksempel var en beboer med demens med på en gåtur forbi nogle æbletræer. Hun talte meget om æblerne. Plejepersonalet blev derved opmærksomme på, at det at være med til at lave æblekage kunne være en meningsfuld aktivitet for beboeren, som havde været husmor. Hun var herefter med til at skrælle æbler og samle kagen. Det bragte stor glæde hos alle, og den ældre dame strålede af stolthed.

Trin til at implementere meningsfulde aktiviteter med Nexus

Klæd medarbejderne på til at anvende Nexus

Hele personalegruppen på Lykkeseje Plejecenter er klædt på til at arbejde ud fra Nexus. På plejecentret har de skudt Nexus i gang med en kick off-dag i januar 2019, hvor konceptet blev præsenteret og introduceret, så alle både dag-, aften- og nattevagter er blevet bevidste om arbejdsgangen. Desuden har hele personalegruppen deltaget i tre timers workshops over fem gange. Ved hver workshop har personalet selv arbejdet med konkrete forslag og ideer til aktiviteter, de kan gennemføre med de enkelte beboere med udgangspunkt i de fem grundpiller i Nexus. Mellem hver workshop har plejepersonalet kunnet afprøve aktiviteterne, så de kunne drøfte og eventuelt justere ved den efterfølgende workshop.

Plejepersonalet er nysgerrige på beboeren

Plejepersonalet spørger nu mere ind til beboernes hverdagsliv og livshistorie. Det er vigtigt, at plejepersonalet kender den enkelte beboer for at kunne sætte aktiviteter i gang, som tager afsæt i dennes præferencer, identitet og livshistorie. Plejepersonalet er i det hele taget mere opmærksomme på de ting, der optager beboerne og giver dem glæde i hverdagen. For eksempel har en beboer med demenssygdom længe ikke kunnet finde ro i sin krop og vandrede rundt på gangene. Plejepersonalet spurgte ind til hans livshistorie og fandt ud af, at han tidligere i sit liv løb maraton. Nu bruger han et gå-bånd et par gange om ugen og er blevet meget roligere, fordi denne fysiske aktivitet giver mening og velvære for ham. 
 

Tæt ledelsesopbakning er vigtig

For at tankegangen med Nexus bliver fastholdt i det daglige arbejde, er det vigtigt, at ledelsen bakker op. Teamlederen på Lykkeseje Plejecenter støtter plejepersonalet i at sætte aktiviteter i gang og sparrer med dem om, hvordan de konkret kan arbejde med de fem grundpiller. Teamlederen forklarer, at det kan være svært at indføre nye vaner i en travl hverdag. Men den livskvalitet og øgede trivsel de oplever hos beboerne, gør, at de fortsætter med at arbejde med Nexus konceptet.
 

Fasthold fokus på Nexus med Brush-up 

Efter et års arbejde med at implementere Nexus på plejecentret er der blevet afholdt en brush up-dag for at repetere konceptet og dets grundpiller og give plejepersonalet mulighed for at dele succeshistorier om at bruge Nexus i hverdagen. 

Gode råd fra Lolland Kommune

 • Man skal ikke nødvendigvis sætte aktiviteter i gang på alle områder
  Plejepersonalet er blevet introduceret for alle fem grundpiller i Nexus, men teamlederen fremhæver, at man ikke nødvendigvis skal igangsætte aktiviteter for beboerne inden for alle fem grundpiller.
 • Hvis man sætter for meget i gang på én gang, bliver det for meget for beboeren
  I stedet skal man udvælge de aktiviteter, der motiverer og giver mening for lige præcis den enkelte beboer.