xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Pårørende | Livskvalitet

Case: Pårørende til beboere på plejecentre i Lyngby-Taarbæk Kommune inspirerer til at skabe bedre ældreliv

Der kommer god inspiration og ideer fra de pårørende til beboere på plejecentrene i Lyngby-Taarbæk Kommune, der bringer de nye input i spil ved konkrete indsatser for både beboere og pårørende. Kommunen har nu valgt at sætte det værdifulde pårørendesamarbejde i system gennem et inspirationsforum.

Opdateret 20 MAJ 2021

Ældre beboeres livskvalitet bliver kraftigt forbedret, når plejen systematisk modtager og implementerer værdifulde input fra beboernes pårørende. Lyngby-Taarbæk Kommune har iværksat initiativet ved navn Inspirationsforum, hvor en fast gruppe pårørende kvartalsvist inspirerer med input til konkrete indsatser.

I forummet mødes de pårørende med både en leder fra administrationen, en plejecenterleder samt en udviklingskonsulent for at foreslå og drøfte kommunale tiltag, der kan fremme trivslen for både beboere og pårørende.

"De pårørende har så meget på hjerte. Vi skriver ned og prøver at oversætte det, de siger, til handlinger."

- Elisabeth Millang, souschef i Lyngby-Taarbæk Kommune på ældreområdet
 

Formålet med Inspirationsforum er at skabe ydelser og tiltag, der har fokus på borgere med henblik på at skabe rammer for beboere og deres pårørende, der giver dem mest mulig livskvalitet og et godt ældreliv. Vejen til beboernes perspektiv går gennem de pårørende, som bruger meget af deres tid på plejecentrene og derigennem får et indblik i hverdagen for beboerne. 

De kvartalsvise møder i Inspirationsforum varer to timer. Her kan gruppens medlemmer selv bringe emner på banen, men kommunen kan også bruge møderne til at udvikle eller justere konkrete indsatser med afsæt i de pårørendes input. 

Typisk er der fastsat et overordnet tema for mødet, som drøftelserne tager udgangspunkt i. Et tema kan for eksempel være ‘overgangen til at bo på plejecenter’. Her har Inspirationsforum blandt andet bidraget til at udvikle en indflytningsmappe og rammesat indflytningssamtaler på kommunens plejecentre, så de pårørende og beboerne bliver klædt godt på og føler sig trygge i overgangsperioden. 
Møderne i Inspirationsforum foregår i et multirum på et af kommunens plejecentre, og der er altid forplejning til deltagerne. Inspirationsforum består af 6-8 deltagere og har repræsentanter af pårørende til beboere på tværs af kommunens plejecentre.

Inspirationsforum fungerer desuden som et frirum for de pårørende, der giver luft og mere overskud til at være omsorgsfulde og rummelige over for deres nære i hverdagen. Således har gruppen også et slags terapeutisk udbytte for deltagerne, som til tider også mødes i plejecenterets kantine og taler om stort og småt.

 
Pårørende sammen med ældre i sofa

Inspirationsforum giver indblik i plejens blinde vinkler

Inspirationsforum bidrager med værdighed til både beboere på plejecentre og deres pårørende, da de kommunale initiativer i højere grad bliver tilpasset til beboerne og deres pårørendes behov og ønsker. Lyngby-Taarbæk Kommunes indsats på demensområdet er for eksempel blevet mere bor-gerfokuseret, da den er udviklet i tæt samarbejde med pårørende til borgere med demens. Inspi-rationsforum giver derudover bedre indblik i, hvilke kommunale initiativer der fungerer, og hvilke behov de eksisterende initiativer ikke dækker hos beboere og pårørende.

Tre trin til at starte et pårørendesamarbejde op

Rekruttér pårørende til en gruppe

Lyngby-Taarbæk Kommune har rekrutteret pårørende til inspirationsforum gennem annoncer i lokalavisen. Her er gruppens formål blevet beskrevet, og der er fremgået en mailadresse, som de pårørende kan skrive til, hvis de har ønsket at deltage. På baggrund af annoncen henvendte ti pårørende sig for at blive medlem af gruppen. Alle ti blev inviteret til at deltage i gruppen.

Hold et opstartsmøde for gruppen

På et opstartsmøde er forummets formål blevet præsenteret, og medlemmerne har mødt hinanden. Rammerne for møderne har pårørendegruppen skabt hen ad vejen. Således har Lyngby-Taarbæk Kommune ikke lænet sig op ad en model for, hvordan man driver en gruppe for pårørende, men har i stedet forsøgt sig frem.

Udarbejd en fleksibel dagsorden for møderne

Møderne i Inspirationsforum har typisk et overordnet tema fra gang til gang. Dagsordenen er dog fleksibel og giver de pårørende plads til at tale om emner, som er vigtige for dem på det givne tidspunkt. Den åbne tilgang i forummet er ikke blot til gavn for de pårørende, men den sørger også for, at kommunen hele tiden har blikket rettet mod at afdække det, der er vigtigt beboerne og de pårørende.

Gode råd fra Lyngby-Taarbæk Kommune

  • Find kvalificerede medarbejdere
    Initiativet skal drives af medarbejdere, som har et udbredt kendskab til kommunens indsatser på området. Det skal også gerne være kommunale ledere, som kan vejlede de pårørende om konkrete indsatser. 

  • Kommunens repræsentanter skal anerkende og være modtagelige
    Det er centralt for et godt pårørendesamarbejde, at forummets deltagere føler sig imødekommet og anerkendt af kommunens repræsentanter. Jobbet skal besiddes af empatiske personer, som formår at sætte sig ind i gruppemedlemmernes livssituation som pårørende til fx borgere med demens. Desuden skal kommunens repræsentanter være åbne, så de pårørende føler, at deres input er brugbare og bliver omsat til konkrete handlinger.

  • Pårørendegruppen skal være et uformelt forum
    Det er centralt for initiativets succes, at møderne i pårørendegruppen har en uformel og fleksibel form, der gør det muligt for de pårørende at bringe de temaer op, som lige præcis rør sig i deres og beboernes liv.

Bag om projektet  

Idéen bag Inspirationsforum udspringer af, at Lyngby-Taarbæk Kommune i 2014 har haft for øje at forbedre indsatsen for borgere med demens med udgangspunkt i borgerinddragelse. Derfor har kommunen rekrutteret en gruppe pårørende til borgere med demens. De pårørendes opgave har været at udpege faktorer, der kan forbedre indsatsen og dermed borgernes livskvalitet. Forummet har over halvandet år haft afholdt månedlige møder, der har varet to timer.  

På baggrund af de pårørendes input er der blandt andet ansat en ekstra demenskoordinator i kommunen og iværksat en række tilbud til de pårørende, for eksempel grupper af pårørende og en pårørendevejleder, som kan vejlede de pårørende.  

På baggrund af de gode erfaringer med pårørendesamarbejdet om handleplanen har kommunen i 2018 opstartet det nuværende Inspirationsforum for pårørende på tværs af plejecentre.  

Se den samlede handleplan med tilbud og indsatser på demensområdet