xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Livskvalitet | Selvbestemmelse | Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Case: Beboere med alkoholrelateret demens bliver mødt med respekt og forståelse i Københavns Kommune

Tålmodighed er nøglen, når relationer til beboerne skal opbygges på demenscenteret Bryggergården i København. Personalet møder beboerne i det liv, de lever, accepterer beboernes misbrug og gemmer sundhedsfaglige formaninger væk. Beboerne oplever at blive behandlet med værdighed og får hjælp til at leve et liv på egne præmisser.

Opdateret 01 MAR 2022

Hvordan yder man værdig pleje og omsorg til borgere med alkoholrelateret demens, der har haft et livslangt alkoholmisbrug, føler sig ekskluderet og har mistillid til sundhedspersonale? 

Det har de fundet en løsning på hos demenscenteret Bryggergården i Københavns Kommune. Med en målrettet indsats, der tager udgangspunkt i relationer og en solid omgang faglig og menneskelig tålmodighed hos personalet oplever beboerne, at de bliver accepteret og får hjælp til at leve et bedre liv. 

 

Demenscenteret Bryggergården ligger i et gammelt arbejderkvarter på Vesterbro i København og har plads til 40 beboere. Siden 2000 har Bryggergården haft beboere med alkoholmisbrug, og i 2009 blev Bryggergården udelukkende et demenscenter for personer med alkoholrelateret demens. 

Beboerne bliver mødt med respekt og får en hverdag på deres præmisser og prioriteter. Nogle beboere bor på Bryggergården i op til 15-20 år. Blandet andet derfor har personalet mulighed for at hjælpe beboerne med at få et længere liv med mere selvbestemmelse og livskvalitet med afsæt i beboernes egen virkelighed.

Beboernes liv på Bryggergården adskiller sig fra de fleste danskeres. Beboerne har alle en demensdiagnose og et livslangt forbrug af alkohol, der gør, at de ikke kan klare sig selv i hverdagen. Derudover har en stor del af beboerne en psykisk sygdom og manglende sygdomsindsigt.  

Særlig bagage kræver særlig forståelse 

På Bryggergården bliver beboernes misbrug accepteret. For at forstå beboernes udgangspunkt må personalet til tider lægge den sundhedsfaglige vinkel til side og forsøger i stedet at hjælpe beboerne ud fra en forståelse for beboerens virkelighed. Beboerne bliver mødt med respekt og får en hverdag på deres præmisser og prioriteter. Nogle beboere bor på Bryggergården i op til 15-20 år. Blandet andet derfor har personalet mulighed for at hjælpe beboerne med at få et længere liv med mere selvbestemmelse og livskvalitet med afsæt i beboernes egen virkelighed.

Der kan eksempelvis være beboere, der ikke har lyst til at gå i bad, fordi beboeren er bange for at miste sit tøj, fordi beboeren er bange for at det bliver stjålet. Personalet kan hjælpe beboeren ved at lægge rent tøj frem og tænde for det varme vand, mens det nogle gange kræver en længerevarende indsats og større tålmodighed fra personalets side. Uanset udgangspunktet er det tålmodighed og respekt, der baner vejen for en værdig ældrepleje i hverdagen. 

”Jeg kan godt sidde med sundhedsalarmer i baghovedet, men jeg bliver nødt til at gå med på deres prioritering, og så må det andet komme senere hen”.
- Mette Frank, afdelingsleder på Bryggergården i København Kommune

Grundet deres misbrug oplever mange beboere at være ekskluderet fra samfundet, og de føler sig stigmatiseret. Mange af beboerne oplever at blive opfattet som mennesker med problematisk adfærd. Det forsøger personalet at imødekomme ved i stedet at have fokus på beboernes ressourcer, det vil sige hvad de kan bidrage med og er motiverede for. En beboer havde eksempelvis svært ved at indgå i sociale aktiviteter som beboermøder. Ved beboermøderne sad beboeren derfor ofte ved døren i 10 minutter for at være med, og medarbejderne respekterede dette, uden at presse på for at beboeren skulle deltage i mødet. Ved at give beboeren plads til at trække sig, når behovet opstod, opbyggede han stille og roligt mod til at deltage i beboermøder og andre sociale aktiviteter på Bryggergården. 

Der er tobaks- og alkoholforbud på fællesarealerne på Bryggergården, og det forstår og respekterer beboerne. Personalet er dog opmærksomme på, at der for nogle beboere er et stærkt socialt element knyttet til deres misbrug. Derfor er der plads til, at beboerne må ryge og drikke i demenscenterets forhal. Det betyder, at der er plads til alkoholindtag i fællesskab, men at det ikke foregår på gangene, hvor alkohol kan friste beboere, der er tørlagte alkoholikere. 

Personalet har erfaret, at der er meget faglighed i, hvordan rammer og regler bliver formuleret til beboerne. Det handler om ikke at sige ”nej”, men derimod om at komme med handlingsanvisende alternativer, da det er nemmere for beboerne at forholde sig til. Bryggergården har fire etager med ti beboere på hver etage. Personalet i dagvagten er primært tilknyttet én etage, mens aften- og natpersonale arbejder på tværs af etagerne.

Bryggergården anvender et kontaktpersonsystem, og det vil typisk være kontaktpersonen, der sammen med en kollega har ansvaret for at opbygge en tillidsfuld relation til beboeren, når en beboer flytter ind på Bryggergården. En gang om måneden afholder personalet konferencer, hvor udfordringer og muligheder for udvalgte beboere bliver gennemgået, og personalet videndeler. 

”Der var en beboer, der sagde til en nytilflyttet mand: ’Hvis du ikke var kommet her, så var du død i rendestenen. Så du skal opføre dig ordentligt. De er sgu gode nok her’. Når jeg hører sådan noget, så bliver jeg glad”.
- Bo Pedersen, forstander på Bryggergården i København Kommune

Tre greb der skaber værdighed for borgere med alkoholrelateret demens

Opbyg en tillidsfuld relation

Beboerne på Bryggergården er ofte ubeskrevne, når de flytter ind, og personalet bør gå til beboeren med en anerkendende og nysgerrig tilgang for at lære mennesket og dets ressourcer at kende. Det kan tage op til år at opbygge en tillidsfuld relation mellem personale og beboere. Derfor er personalet opmærksomme på at have tålmodighed. Personalet tager udgangspunkt i det enkelte menneske, der flytter ind, og udviser forståelse og respekt for det liv, de lever.

Gem snakken om alkohol

Beboere på Bryggergården kan have behov for støtte til at skabe struktur i egen hverdag – nogle endda til at opretholde deres eget misbrug. Mennesker med et livslangt misbrug af alkohol har oplevet, at sundhedsfagligt personale gentagne gange har forsøgt at få dem til at stoppe deres misbrug. På Bryggergården accepteres det, at beboeren har et misbrug, og at det er det vigtigste i beboerens liv. Demensdiagnosen kan gøre det udfordrende for beboerne at opretholde deres misbrug. Derfor har personalet stort fokus på at støtte beboerne og hjælpe beboerne, der hvor beboeren selv oplever et behov. Det kan eksempelvis være, at en beboer har svært ved at få pengene til at strække til indkøb af alkohol hele ugen. Her kan personalet støtte beboeren ved fx at hjælpe dem med indkøb af alkohol, styring af økonomi eller en udleveringsaftale. I nogle situationer vil personalet således lade beboernes udgangspunkt veje tungere end sundhedsfaglige vurderinger.

Tilbyd fleksible rammer

Personalet på Bryggergården er bevidste om, at de mister relationen til beboerne, hvis de opstiller for mange regler, som bliver trumfet igennem. Derfor skaber personalet forståelige og fleksible rammer omkring beboerne, hvor der er plads til deres misbrug. Personalet understøtter beboeren i at bevare kontrollen med de ressourcer, beboeren har, og tilpasser rammerne til den enkeltes behov fremfor at tænke i standardløsninger. Det gælder for eksempel tidspunkter for måltider. Selvom beboerne kan vinde meget socialt ved at deltage i fællesspisning med de andre beboere, har beboerne også mulighed for at få mad på det tidspunkt, der passer ind i deres døgnrytme. Der er eksempelvis en beboer, der får serveret aftensmad klokken 15, fordi beboeren går i seng klokken 17.

Gode råd fra Bryggergården

1-2 medarbejdere om relationsopbygning

Mennesker med misbrug har ofte været udsat for hjælp, de ikke har haft lyst til at få, og derfor kan de ofte have mistillid til sundhedspersonale, der vil hjælpe dem. På Bryggergården er erfaringen, at det er afgørende, at det er få medarbejdere, der får relationsopbygning som primær opgave.

Sæt dig i beboerens sted

Se beboeren og beboerens livssituation med menneskelige øjne, hvor samarbejdet og relationen tager udgangspunkt i beboerens perspektiv. Beboeren har få ressourcer og skal mødes med anerkendelse for sin livssituation. På den måde oplever beboeren at blive behandlet med værdighed og blive forstået i sine prioriteringer.

Lyt til, hvad beboerne siger

Vær nysgerrig på, hvad beboerne fortæller, da udgangspunktet for en værdig pleje for beboere med alkoholrelateret demens kan findes der.