xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Samarbejde med BørnUngeLiv

I Fælles om ungelivet anvendes Ungeprofilundersøgelsen fra BørnUngeLiv (BUL) til at indsamle data. BUL er en kommunalt ejet almennyttig forening, der driver og udvikler en platform for kommunale spørgeskemaundersøgelser og formidling af resultater til kommunen.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Indgå en aftale med BørnUngeLiv

  I skal som kommune oprette et abonnement på BørnUngelivs Ungeprofilundersøgelse, så I kan anvende BUL’s platform og Fælles om ungelivets spørgeramme til at undersøge de lokale beskyttende faktorer og rusmiddelbruget blandt kommunens unge. I Fælles om ungelivet anvendes følgende delundersøgelser af ungeprofilundersøgelsen:

  • Elever i udskolingen (7. til 9. klasse)
  • Unge på kommunens ungdomsuddannelser i aldersgruppen 15 til 30 år

 • Deltag i BørnUngeLivs forberedende data-webinar

  Sørg for, at én eller flere fra programgruppen deltager i BørnUngeLivs webinar om BUL-skemaer og systemer. BUL orienterer løbende medlemskommuner om webinarerne.
 • Koordiner med eksisterende dataindsatser

  Afklar om Ungeprofilundersøgelsen anvendes i andre forvaltninger, eller om jeres kommune gennemfører andre lignende undersøgelser blandt elever i udskolingen eller på ungdomsuddannelser. Koordiner med lignende dataindsatser, så I undgår, at der gennemføres overlappende dataindsamlinger eller afrapporteringer med forskellige fortolkninger.
 • Overhold databeskyttelsesreglerne

  Involver kommunens databeskyttelsesorganisation, når aftalen med BørnUngeliv indgås. Kommunen er dataansvarlig for data, som indsamles og opbevares hos BUL. BUL er databehandler for medlemskommuner.
 • Overvej bredere anvendelse af data

  I Ungeprofilundersøgelsen er det muligt at indsamle data om andre forhold end de, som gør sig gældende i Fælles om ungelivet. Afklar derfor, om I kan anvende data fra BørnUngeLiv og Ungeprofilundersøgelsen bredere i kommunen. Afklaringsprocessen kan indebære, at programgruppen for Fælles om ungelivet afdækker, om andre forvaltningsområder i kommunen vil samarbejde om dataindsamlingen. I kan i fællesskab afklare den fælles mængde data og spørgsmål, I skal bruge. Dermed vil kommunen få et større udbytte af det arbejde, der er med at indsamle og analysere data.
 • Etabler et datasamarbejde på tværs

  Samarbejd på tværs i kommunen om brugen af data fra BørnUngeLiv og Ungeprofilundersøgelsen. På den måde kan I udnytte potentialerne eller bygge videre på allerede etablerede erfaringer ved BUL-abonnementet. I kan for eksempel samarbejde om undersøgelser, dataanalyse- og fortolkning samt planlægning af formidling.

Abonnementsbetalingen til BørnUngeLiv's Ungeprofil omfatter adgang til:

 • Spørgeskemaundersøgelser for udskoling og ungdomsuddannelser på BørnUngeLiv
 • Adgang til data og rapporter genereret på baggrund af spørgeskemabesvarelser
 • Support – hjælp til implementering og teknisk support
 • Undervisning af medarbejdere, ledelse og politisk niveau i BørnUngeLivs anvendelsesmuligheder
 • Datahosting
 • Manualer, informationsmaterialer og samtykketekster
 • Adgang til arkiv
 • Adgang til inspiration til indsatser

Abonnementspris varierer afhængigt af kommunens størrelse. Kontakt BørnUngeLiv for mere information på kontakt@boernungeliv.dk

 

Læs mere om BørnUngeLiv på www.boernungeliv.dk

Arbejdsgruppe om data

I kan overveje at nedsætte en arbejdsgruppe, der varetager og har ansvar for arbejdet med data i Fælles om ungelivet. Arbejdsgruppen står for at udvælge spørgsmål, indsamle data samt analysere og fortolke data. Formålet med at etablere en arbejdsgruppe er at sikre en prioritering af dataarbejdet og samle relevant dataekspertise.

 

Såfremt der nedsættes en arbejdsgruppe, skal denne samarbejde tæt med programgruppen i Fælles om ungelivet, så der bygges bro mellem analyse og formidling af data. Det kan være en fordel at have en gennemgående person, der både er involveret i analysen og formidlingen af data, da erfaring og indsigt opnået gennem analysearbejdet giver en dybere forståelse af data, hvilket er en fordel, når dataene skal formidles.

For os som en lille kommune er det utrolig vigtigt at have et tæt samarbejde med BørnUngeLiv om ungeprofilundersøgelsen. Vi har været helt afhængige af at kunne læne os op ad en professionel aktør for at sikre undersøgelsens kvalitet.

Kristian Kilt, programleder for Fælles om ungelivet Odder Se case