xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Kompetencer i programgruppen

Som programgruppe er jeres kompetencer en af de allervigtigste ressourcer i Fælles om ungelivet. Med de rette kompetencer har I de bedste forudsætninger for at lykkes med at forbedre vilkårene for det gode ungeliv i kommunen.

I programgruppen skal I bestræbe jer på at besidde så mange af de nedenstående kompetencer som muligt i arbejdet med Fælles om ungelivet. Hvis ikke programgruppen besidder alle relevante kompetencer, skal I have en opmærksomhed på, at de skal tilegnes, som arbejdet skrider frem.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Tilpas løbende kompetencer

  Behovet for kompetencer kan ændre sig undervejs, fx i takt med at konkrete indsatser igangsættes. Derfor er det en god idé løbende at overveje, om I har de rette kompetencer i programgruppen.
 • Udvælg en dataansvarlig

  I Fælles om ungelivet anvendes data til at vise udfordringer og tendenser, træffe beslutninger samt involvere og skabe engagement hos relevante aktører. På baggrund af lokale data, der giver viden om lokalområdets unge, træffes beslutninger om, hvilke indsatser der skal prioriteres, hvilke problemstillinger der er vigtige at tage hånd om, hvilke beskyttende faktorer der skal støttes op om, og hvilke aktører der skal involveres i processen.

  Udvælg en programdeltager med datakompetencer, som er ansvarlig for processen omkring at indsamle, analysere og anvende data i programmet. Den dataansvarlige skal være bekendt med BørnUngeLiv og have kendskab til statistik, forståelse for repræsentativitet, validitet osv.

 • Hav øje for databeskyttelsesregler (GDPR)

  Den dataansvarlige skal selv have viden om eller mulighed for at trække på en kollega med viden om databeskyttelsesregler/GDPR. Kommunen har ejerskab til data i programmet, og der skal samarbejdes med BørnUngeLiv, som behandler kommunens data.
 • Oparbejd kendskab til lokalsamfundets aktører

  I Fælles om ungelivet fokuserer vi på at styrke de beskyttende faktorer og herigennem forbedre vilkårene for et godt ungeliv uden rusmidler i de miljøer, unge færdes. Det er derfor vigtigt, at programgruppen har kendskab og mulighed for at opbygge relationer til relevante lokalsamfundsaktører.

  Sørg for, at der i programgruppen er, eller arbejdes for at oparbejde, kendskab til lokalsamfundets aktører såsom foreninger, ungdomsklubber, aktører i nattelivet, forældrenetværk, lokalråd osv. Kendskabet til lokalsamfundets aktører skal vedligeholdes løbende, fordi det gør det nemmere at skabe et overblik over mulige samarbejdspartnere og integrere Fælles om ungelivet i eksisterende dagsordener og kerneopgaver.

 • Involver en programdeltager med kendskab til eller interesse for rusmiddelforebyggelse

  Det er en ambition i Fælles om ungelivet at styrke det nuværende rusmiddelforebyggende arbejde ved hjælp af et øget fokus på forældre og det organiserede fritidsliv som beskyttende faktorer for unges brug af rusmidler. Det indebærer at gå i dialog med forældre og det organiserede fritidsliv om deres muligheder for indflydelse, styrke de beskyttende faktorer samt forbedre de rammer og betingelser, man er ung under.

  Fælles om ungelivet skal inkludere en programdeltager, der har viden om eller interesse i at udvikle erfaring med generel rusmiddelforebyggelse blandt unge. Dette omfatter forståelse for rusmidler, de nuværende lokale udfordringer og potentialer i kommunen relateret til emnet samt tendenser i brugen af rusmidler. Derudover bør programdeltageren have et overblik over relevante samarbejdspartnere og aktører inden for rusmiddelforebyggelse for at sikre en stærk forbindelse mellem Fælles om ungelivet og andre forebyggende tiltag i kommunen. Kendskabet skal udvikles og vedligeholdes løbende.

 • Vælg en programleder, der har kompetencer inden for:

  • Kommunens organisering: Det er værdifuldt at have en programleder, der har et mere dybdegående kendskab til kommunens organisering samt netværk og relationer, der kan trækkes på allerede fra programmets opstart.
  • Projektledelse: Det er vigtigt, at programlederen har generel projektledelseserfaring og kendskab til metoder og værktøjer inden for projektledelse, da Fælles om ungelivet er et komplekst og omfattende program.
  • Relationsopbygning: Det er vigtigt, at programlederen har kompetencer inden for relationsdannelse og relationspleje. Relationer er en vigtig forudsætning for gode samarbejder med relevante lokale aktører.
 • Sørg for et tæt samarbejde mellem data- og formidlingsansvarlige

  Hvis ikke data- og formidlingsarbejdet varetages af den samme person, skal den dataansvarlige programdeltager samarbejde tæt med den, der skal formidle dataresultaterne til relevante aktører. Det sikrer sammenhæng mellem analyse og formidling af data.
 • Prioriter gode formidlingskompetencer

  Gode formidlingskompetencer i programgruppen er nødvendige. De skal bruges til at skabe engagement for programmets formål, indhold og løbende udvikling både internt blandt kolleger, hos direktionen og det politiske niveau, men også eksternt til lokale aktører som forældre, skoleledelse og det organiserede fritidsliv. Gode formidlingskompetencer er en forudsætning for at lykkes med implementeringen af programmet.

  Vær opmærksom på, at programlederen eller en anden deltager i programgruppen har eller tilegner sig gode formidlingskompetencer. Disse kompetencer omfatter evnen til at kommunikere effektivt og overbevisende, gøre data relevant og engagerende for modtageren, forenkle komplekse data eller koncepter, tilpasse budskaber og tale ind i modtagerens specifikke behov og interesser samt inspirere til troen på, at kulturelle forandringer er mulige.

 • Kendskab til relevante forvaltningsområder

  Sørg for, at der i programgruppen er, eller arbejdes for at oparbejde, viden om områder som skole, kultur, sundhed, SSP og fritidslivet, herunder de forskellige områders organisering, interne dagsordener og øvrige indsatser med snitflader til Fælles om ungelivet. Med et kendskab til disse områder fra start sikres det, at Fælles om ungelivet taler ind i eksisterende dagsordener, og at der fx ikke opstår parallelforløb. Kendskabet skal vedligeholdes løbende.

I Aalborg Kommune er Fælles om ungelivet blot ét ud af mange initiativer, så der kan være kamp om pladsen. Netop derfor er det vigtigt at lave en organisering, der signalerer gensidig forpligtelse.

Torben Krogh Kjeldgaard, sundheds- og forebyggelseschef i ”Sundhed og Kultur”, Aalborg Kommune Se case