xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ernæring

Mad og måltider har stor betydning for helbredet, livskvaliteten og evnen til selv at klare hverdagen. Sundhedsstyrelsen indsamler viden og praksiserfaringer og udarbejder redskaber og anbefalinger, der kan støtte kommunernes arbejde med god ernæring til ældre og styrke madservice til ældre i plejeboliger.

Ernæringsmæssige problemer hos ældre kan både komme til udtryk som svær overvægt, uplanlagt vægttab eller underernæring. Det er alle tilstande, der kan have store helbredsmæssige konsekvenser, bl.a. i form af:

  • nedsat funktionsevne
  • forringet livskvalitet
  • i værste fald sygdom og død

Problemer med ernæringen har ikke blot konsekvenser for den ældres helbred, livskvalitet og funktionsevne. De udgør også en væsentlig samfundsøkonomisk belastning, fordi ældre med ernæringsproblemer har et højere forbrug af sundhedsydelser, flere hospitalsindlæggelser og et generelt større behov for hjælp og støtte i hverdagen Der er derfor mange grunde til at iværksætte indsatser til forebyggelse af ernæringsproblemer blandt ældre.

Kommunernes indsatser

Ernæringsmæssige problemer kan være svære at få øje på – både for den enkelte, for pårørende og for kommunens medarbejdere i ældreplejen. Derfor er det vigtigt, at kommunerne etablerer systematisk tidlig opsporing af de ældre, der kan have brug for en forebyggende indsats.

Forskning peger på, at information og rådgivning til ældre om kost og ernæring kan motivere til ændring af kostvaner. Derudover har flere kommuner erfaring med, at forskellige former for spisefællesskaber med fokus på socialt samvær og relationsopbygning giver ældre mere lyst til at deltage og fastholde deltagelse i forebyggende ernæringsindsatser.

Konkrete aktiviteter kan fx være:

  • Information og rådgivning om kost og ernæring til ældre, der bor i eget hjem
  • En frivillig spiseven, der besøger ældre borgere i risiko for uplanlagt vægttab eller underernæring
  • Spisefællesskaber for ældre med fokus på forebyggelse af svær overvægt, uplanlagt vægttab eller underernæring til fx fx ældre, der nyligt er udskrevet fra sygehus, eller ældre med anden etnisk baggrund end dansk.

Bedre måltider til ældre

Sundhedsstyrelsen lancerede i 2019 ”Bedre måltider til ældre” – en inspirationsbank, der består af cases fra kommunerne om mad, måltider og ernæring til ældre.

Gå til inspirationsbanken ”Bedre måltider til ældre”

Opdateret 11 JUL 2022