xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Viden om værdighed
Livskvalitet | Ensomhed

Case: Mobilt Omsorgs- og Aktivitetsteam mindsker ældre borgeres ensomhed i Morsø Kommune

I Morsø Kommune sikrer Mobilt Omsorgs- og Aktivitetsteam sociale relationer og fællesskaber mellem kommunens ældre borgere gennem hjemmebesøg og fælles aktiviteter. Det har ført til mindre ensomhed og har øget borgernes livskvalitet.

Opdateret 20 MAJ 2021

I Morsø Kommune oplever de, at sociale relationer og fællesskaber kan føre til mindre ensomhed for ældre borgere. Derfor har de lokale pensionistforeninger, seniorråd og Center for Ældre, Sundhed og Rehabilitering i kommunen diskuteret på en række møder, hvordan man skaber flere fællesskaber for kommunens ældre borgere.

Morsø Kommune besluttede derfor i 2014 at søge midler fra Socialstyrelsens pulje "Forebyggelse og nedbringelse af ensomhed blandt ældre borgere" og fik tildelt midler, så de kunne oprette et Mobilt Omsorgs- og Aktivitetsteam (MOA). MOA har til formål at forebygge ensomheden og fremme livskvaliteten hos Morsø Kommunes ældre borgere.

En dag om ugen står MOA’s medarbejdere for en aktivitet med borgerne i Morsø Afklaringscenter, der er et midlertidigt kommunalt plejetilbud til borgere, som har brug for kortvarig døgnpleje eller aflastning, når plejen vurderes ikke at kunne ydes tilstrækkeligt i eget hjem. Aktiviteten giver medarbejderne i MOA mulighed for at møde borgerne, fortælle dem om MOA og lave aftaler om hjemmebesøg, når borgerne er kommet hjem.

Projektet er for alle ældre borgere i Morsø Kommune, som oplever ensomhed. MOA og kommunens hjemmepleje har erfaret, at et større antal borgere, som er tilknyttet projektet, har demens eller andre kognitive udfordringer. Da det kan være udfordrende at være samlever til borgere med sådanne udfordringer, har MOA erfaret, at aktiviteterne kan aflaste samlevere til borgere med demens ved at give de pårørende mulighed for et frirum i hverdagen.

Annes livskvalitet har ikke altid været god, men det bliver den ved at deltage i MOA. Og det giver også mig livskvalitet, at jeg ved, at det hun oplever, gør hende glad. Så bliver jeg også glad.”
- Jens Michael Ejgild Sejthen, pårørende

MOA’s aktiviteter er ikke en indsats, man skal visiteres til, og der er ingen begrænsning på antallet af hjemmebesøg, eller hvor længe borgerne kan deltage i aktiviteterne. Hvor meget og hvordan borgere deltager i MOA’s aktiviteter er derfor styret af den enkelte borgers ønsker og behov, som afklares i samarbejde med MOA’s medarbejdere. For at deltage i MOA’s aktiviteter skal borgerne selv, deres pårørende, sygeplejersker, hjemmeplejen eller anden person med relation til borgeren henvende sig til MOA.

MOA har været et fast tilbud i Morsø Kommune siden 2014 med ca. 80-90 borgere, der deltager fast. Siden projektets start har mere end 700 borgere gjort brug af MOA.

”Det kan være svært at komme afsted, hvis man er alene og har svært ved at komme ud ad døren. Så der er rigtig mange ældre, der har gavn af at blive hjulpet hen til nogen og hen til noget.”
- Gerda Tybirk, leder af MOA og Rostruplund Plejecenter

 

Sådan arbejder Mobilt Omsorgs- og Aktivitetsteam

MOA gør opmærksom på sig selv

I MOA skaber de synlighed omkring projektet gennem flyers, som fordeles til de lokale foreninger, biblioteker, apoteker, lokale købmænd, lægehuse, og som lægges i våbenhuse rundt omkring i kommunen. Flyeren indeholder oplysninger om MOA, kommende aktiviteter samt kontaktoplysninger på medarbejderne i teamet. Flyeren består af farverige billeder, der giver et levende indtryk af

MOA’s aktiviteter og er formuleret i et tydeligt sprog. Medarbejderne i MOA besøger kommunens hjemmeplejegrupper to gange om året for at fortælle om projektet og gøre opmærksom på MOA. Medarbejdere og leder i MOA oplever, at synlighed om projektet er vigtigt for at nå ud til de borgere, der har brug for hjælp.

Se et eksempel på informationsflyer

MOA koordinerer med øvrigt sundhedspersonale

Nogle aktiviteter kræver, at man råder over nogle lokaler. Overvej behovet for at leje faste lokaler, eller muligheden for at låne nogle af kommunen eller det lokale plejecenter.

Det kan være praktisk at have en bus til rådighed. En bus giver mulighed for at arrangere flere typer af aktiviteter. Overvej også om der er brug for egne biler, eller om kommunen har nogle til rådighed.

Det kræver en god strategi at få information ud til de ældre. Overvej hvordan I når bedst ud til jeres målgruppe. I kan dele med lokale foreninger eller ligge det i opholdsrum, hvor de ældre kommer.

Skab et selvplanlæggende team. Det er en god idé, at et MOA-team er et selvstændigt og selvplanlæggende team, da det gør det nemmere at planlægge hjemmebesøg og aktiviteter, så det passer ind i borgernes hverdag.

MOA holder opstartsbesøg hos borgeren

Når en borger starter i et forløb, afholder en medarbejder i MOA et opstartsbesøg af ca. en times varighed hjemme hos borgeren. Formålet med opstartsmødet er, at medarbejderne i MOA kan afklare borgerens trivsel, livssituation, samt hvilke behov og ønsker borgeren har. Eksempelvis værdsætter nogle borgere hjemmebesøgene fra medarbejderne i MOA, hvorimod andre borgere har stor glæde af MOA’s fællesaktiviteter eller arrangementer i frivillige foreninger, hvor de kan opbygge relationer til andre ældre borgere i kommunen.

MOA afholder fællesaktiviteter

MOA’s medarbejdere arrangerer fællesaktiviteter for borgerne i projektet. De planlægges et halvt år frem, hvorefter informationerne føjes til flyeren om MOA. Der fastsættes ikke datoer for de enkelte fællesaktiviteter, men det aftales løbende, hvornår de bedst kan afholdes for at sikre passende deltagerantal, og at der tages højde for vejret mv.

For at arrangere fællesaktiviteterne er det vigtigt, at MOA’s medarbejdere orienterer sig løbende om mulige aktiviteter og kommende begivenheder i Morsø Kommune og omegn. Medarbejderne er derfor i tæt dialog med de frivillige seniorklubber, idrætsforeninger, menighedsråd og borgerne i projektet. Samtidig er to medarbejdere i MOA bosiddende i lokalområdet og har et stort lokalkendskab. Medarbejderne i MOA samler løbende op på de aktiviteter, de har kendskab til og holder overblik i en fælles idemappe til fremtidige aktiviteter. Overblikket er vigtigt for at kunne finde det rigtige tilbud til borgerne.

Se mere om Kompetencer i Morsø Kommunes MOA-team

MOA kommer rundt i hele kommunen

For at komme rundt til aktiviteter i hele kommunen og ud i naturen med borgerne, benytter MOA’s medarbejdere sig både af Morsø Kommunes gratis bybusser, medarbejdernes eller kommunens biler, kommunens bus og to indkøbte topersoners elcykler.
Mobilt aktivitetsteam på tur

Borgerne føler mindre ensomhed og de pårørende får et pusterum i hverdagen

I Morsø Kommune fortæller borgere, at MOA er med til at mindske følelsen af ensomhed og øge livskvalitet. Borgere tilknyttet MOA oplever at møde gamle bekendte, som, de ikke vidste, boede i området. For andre er besøg i hjemmet en adspredelse fra mange timer alene, eller også har de stor glæde af fællesaktiviteterne, som giver dem mulighed for at opleve ting, de normalt ville være afskåret fra. MOA’s medarbejdere oplever også, at aktiviteterne har en positiv betydning for de pårørende. De kan få et pusterum i hverdagen, hvor de kan gå til fritidsaktiviteter eller ses med venner, mens deres nærmeste er aktive med MOA. Alt sammen er med til at øge både borgerens og de pårørendes livskvalitet.

Gode råd fra Morsø Kommune

  • Nogle aktiviteter kræver, at man råder over nogle lokaler. Overvej behovet for at leje faste lokaler, eller muligheden for at låne nogle af kommunen eller det lokale plejecenter.
  • Det kan være praktisk at have en bus til rådighed. En bus giver mulighed for at arrangere flere typer af aktiviteter. Overvej også om der er brug for egne biler, eller om kommunen har nogle til rådighed.
  • Det kræver en god strategi at få information ud til de ældre. Overvej hvordan I når bedst ud til jeres målgruppe. I kan dele med lokale foreninger eller ligge det i opholdsrum, hvor de ældre kommer. 
  • Skab et selvplanlæggende team. Det er en god idé, at et MOA-team er et selvstændigt og selvplanlæggende team, da det gør det nemmere at planlægge hjemmebesøg og aktiviteter, så det passer ind i borgernes hverdag.