xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Skip to content

Kontakt til det organiserede fritidsliv

Voksensuperviserede aktiviteter i fritidslivet kan være beskyttende for unges brug af rusmidler, da de kan være et positivt samlingspunkt uden rusmidler for unge. Men der ses en tendens til, at unge frafalder fritidsaktiviteter i løbet af udskolingen og særligt i overgangen til ungdomsuddannelser. Det organiserede fritidsliv er derfor en vigtig aktør i Fælles om ungelivet.

Det organiserede fritidsliv består af en lang række aktører, for eksempel idræts- og kulturforeninger, ungdomsskoler, idrætsråd, fritidscentre m.fl. Formålet med at samarbejde med det organiserede fritidsliv er, at flere unge deltager i voksensuperviserede fællesskaber i fritidslivet, og at flere fritidslivsaktører understøtter fritidsmiljøer uden rusmidler.

Det anbefaler vi, at I gør

 • Etabler samarbejde med fritidslivet

  Der etableres et samarbejde mellem Fælles om ungelivets programgruppe og relevante aktører i det organiserede fritidsliv i kommunen. Hvis der allerede eksisterer et samarbejde, er det vigtigt at drage nytte heraf samt være opmærksom på ikke at skabe parallelle dialoger og indsatser mellem kommune og det organiserede fritidsliv. Samarbejdet skal motiveres af lokale data om unge i kommunen og indeholde en aftale om, at de bakker op om og eventuelt bidrager til Fælles om ungelivets formål.
 • Lokaliser relevante aktører i det organiserede fritidsliv

  Lokaliser relevante aktører i det organiserede fritidsliv på baggrund af en kortlægning af det organiserede fritidsliv i kommunen. Det indebærer blandt andet at afdække aktørernes mulighed for at investere ressourcer i et samarbejde, deres indsatsområder samt deres interesse for at deltage i programmet. Det kan også være en god idé at kortlægge unges ønsker til fritidslivet for at identificere mangler i de lokale tilbud til unge.
 • Afhold opstartsmøder for det organiserede fritidsliv

  Når I har etableret kontakt til relevante aktører i det organiserede fritidsliv, kan I afholde opstartsmøder enten som fællesmøder og/eller enkeltvis. Fællesmøder kan være en fordel, hvis aktørerne i det organiserede fritidsliv har sparsomt kendskab til hinanden og efterspørger erfaringsudveksling på tværs, mens møder med hver enkelt aktør med fordel kan afholdes i forbindelse med et allerede eksisterende møde i foreningen eller organisationen.
 • Udvælg flere kontaktpersoner hos samme aktør i fritidslivet

  Udvælg flere kontaktpersoner hos samme aktør i fritidslivet, hvis det er muligt. Det kan være skrøbeligt med kun én kontakt.

  Tag gerne kontakt til samme aktør via forskellige aktørgrupper, for eksempel både bestyrelsesrepræsentanter og frivillige. Deres organisatoriske forankring kan give adgang til forskellige ressourcer i foreningen.

  Lokaliser og involver ildsjæle eller ambassadører hos aktøren, som udviser engagement og lyst til at deltage. De kan være med til at engagere og motivere fx bestyrelsen, som kan være vigtig for den fremtidige forankring af indsatser i samarbejde med det organiserede fritidsliv.


 • Formaliser samarbejdet

  Sørg for, at samarbejdet mellem den enkelte forening/organisation/aktør og programgruppen formaliseres. Det indebærer at klarlægge samarbejdets formål og fordeling af opgaver samt løbende at afstemme forventninger mellem forening/organisation/aktør og programgruppe. Det sikrer, at rammerne for samarbejdet er tydelige og udtalte for alle involverede. Indholdet i det formaliserede samarbejde skrives ned, så det ved behov relativt let kan overleveres.
 • Synliggør programmets relevans

  Rammesæt Fælles om ungelivet under en bredere dagsorden af interesse og relevans for aktørerne i det organiserede fritidsliv. Sørg for at fremhæve værdien af samarbejdet mellem Fælles om ungelivet og aktørerne i det organiserede fritidsliv. For fritidslivet kan denne værdi bestå af indblik i lokale data om unges brug af og holdning til det organiserede fritidsliv, tilføring af økonomiske midler, øget medlemstal, fastholdelse af medlemmer eller rekruttering af frivillige. Det kan medvirke til, at samarbejdet imødekommer et udtalt behov eller en konkret problemstilling, som aktører i det lokale fritidsliv har.

  Præsenter relevante aktører i det organiserede fritidsliv for data om fritidslivet og eventuelt unges brug af rusmidler. Det er motiverende at have et konkret afsæt at tale ud fra og er med til at tydeliggøre, hvordan Fælles om ungelivet kan gøre en forskel.

  Find inspiration til at synliggøre programmets relevans