xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Buurtzorg-modellen

Haderslev Kommune

Kaffe først - mennesket før bureaukrati: Udvikling af en dansk prototype for kommunal ældrepleje inspireret af hollandske Buurtzorg

Opdateret 06 JAN 2023

Beskrivelse

Haderslev Kommune har i dette projekt arbejdet med at udvikle en dansk inspireret udgave af Buurtzorg-modellen. Målet er at udvikle en prototype for ældreplejen, der er bæredygtig i en dansk kontekst, og som for borgerne er båret af få gennemgående relationer. Kommunen har som en del af projektet etableret to tværfaglige og selvstyrende teams. I et team arbejder der samlet 10-12 medarbejdere, der dækker dagvagt og aftenvagt. Teamet består af SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, sygeplejersker, en pædagogisk assistent og en ergoterapeut. De to teams er understøttet af et Back Office, der består af ledere, interne konsulenter og en coach. Plejen tilrettelægges med afsæt i borgernes ønsker og behov samt medarbejdernes faglighed. Mødet med ’kaffe først’ skulle give en påmindelse om, at man som medarbejder skulle se det hele menneske med de nære relationer og netværk, som det enkelte menneske er omgivet af. Med nærvær, nysgerrighed og respekt undersøges det enkelte menneskes ønsker, mål og drømme for en værdifuld hverdag inden hjælpen blev sat i gang. Hvis medarbejderne oplevede et ønske om at trække på støtte og hjælp fra de nære relationer eller frivillige i det omgivende netværk, var det medarbejderens opgave at sætte dette i gang som supplement til hjælpen fra teamet. For at undgå mange forskellige mennesker i hjemmet, gav en sygeplejerske eller terapeut også personlig pleje, der hvor det gav mening, og der blev på den måde arbejdet på tværs af faggrænser.

Erfaringer

  • Borgerne giver udtryk for, at det er lettere for dem, når de ikke skal starte forfra hver gang en ny medarbejder kommer i hjemmet.
  • Medarbejderne giver udtryk for, at de føler et stort ansvar for de borgere de kommer hos. Erfaringerne peger derudover på, at medarbejderne arbejder mere systematisk ud fra borgerens ønsker og mål, og at der er en højere faglighed og kontinuitet i behandling og pleje skabt af det tværfaglige miljø med løbende vidensdeling og oplæring.
  • Fravær af en kollega opleves større i et lille team, end den vil i et større team, da der er flere til at fordele dagens besøg ud til. Selvom medarbejderne i de to mindre teams reelt har et lidt lavere sygefravær, opleves det som værende højere. Det er noget man skal have for øje, så trivsel og psykologisk tryghed i teamene styrkes.

 

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  1. Ændringerne er omfattende for både medarbejdere, ledere og administration, og forudsætter ændringer i kultur og mindset. Det tager tid, kræver vedholdenhed og daglige refleksioner over, hvordan vanlig adfærd og handlinger bør justeres.
  2. Det fungerer godt, når medarbejdere er medudviklere, og når ideer til ændringer kommer fra medarbejderne, bl.a. baseret på feedback fra borgerne.
  3. Teamets udvikling og muligheder for at arbejde Buurtzorg-nært er i høj grad afhængig af den støtte og rammesætning, der gives af ledelsen. Opgaven i ledelsen er at skåne teamet for unødvendige, bureaukratiske opgaver samt at støtte teamet, så det har de bedste forudsætninger for at arbejde selvledende og at møde det enkelte menneske med ’Kaffe først’.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden