xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Faste tværfaglige og selvstyrende teams i Haderslev kommune

Hvad betyder det, når vi møder mennesker med kaffe først? Det spørgsmål tester to Buurtzorg-inspirerede teams netop nu nye svar og løsninger på i Haderslev Kommune. Formålet med testen er at udvikle en prototype på en model for Buurtzorg-inspireret ældrepleje i Danmark.

Af projektleder Kristine Roed Antonsen og Rebekka Buhl, Haderslev Kommune.

Hverdag - hver dag i mødet med de mennesker vi hjælper og støtter

I efteråret 2021 lød startskuddet for to Buurtzorg-inspirerede teams i Haderslev Kommune. Rundt regnet 75 borgere modtager støtte og hjælp dag, aften og weekender af de to teams.

Ca. 10 medarbejdere bemander hvert team, som består af:

  • Social- og sundhedshjælpere
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Sygeplejersker
  • En pædagogisk assistent
  • En ergoterapeut

Ambitionen er, at alle borgere mødes med ’Kaffe først’ af medarbejdere, der arbejder i små, selvledende teams med de populære Buurtzorg-principper som bærende fundament.

”Betyder det så, at vi nu skal drikke kaffe med alle vores borgere?” Det spørgsmål har flere medarbejdere stillet hinanden. Svaret er, at mødet med kaffe først skal give en påmindelse om, at man som medarbejder ser det hele menneske med de nære relationer og netværk, som det enkelte menneske er omgivet af. Med nærvær, nysgerrighed og respekt undersøges det enkelte menneskes ønsker, mål og drømme for en værdifuld hverdag inden hjælpen sættes i gang – måske over en kop kaffe. Er der et ønske om at trække på støtte og hjælp fra de nære relationer eller frivillige i det omgivende netværk, er det medarbejderens opgave at sætte dette i gang som supplement til hjælpen fra teamet.
I takt med at det enkelte menneske støttes og hjælpes, følges der jævnligt op på, hvordan mål og drømme opfyldes, og der foretages de justeringer, som viser sig at være nødvendige.

Måden at møde mennesker på er netop det, der i høj grad har lokket medarbejdere til i projektet. Det samme har mulighederne for at få større indflydelse på egen arbejdsdag, et tættere tværfagligt samarbejde og udsigterne til et opgør med minuttyranni.

Når faggrænserne er i spil, er noget fælles, samtidig med, vi ikke alle er ens

De fleste mennesker ønsker at se få og kendte ansigter, når behovet for støtte og hjælp fra kommunen bliver aktuelt. Netop det ønsker er centralt, når hjælpen tilrettelægges. For at undgå mange forskellige mennesker i hjemmet, giver en sygeplejerske eller terapeut også personlig pleje, der hvor det giver mening. F.eks. fortæller en ældre herre: ”I går kom der en sygeplejerske for at hjælpe mig med mit sår, og da hun var her, hjalp hun mig også i bad. Og hun var sgu’ god til det”.

Hvornår det giver mening, at løse opgaver, der udfordrer faggrænserne, er de to teams nu ved sammen at finde fælles svar på. Svar som er svære at finde i et nystartet team, som er præget af forskellige faglige tilgange, kulturer og mindset. Tro imod Buurtzorg-modellen guider en teamcoach medarbejderne igennem de svære drøftelser, der kræver, at fælles fodslag findes.

Coachens rolle er også central, når teamet fordeler og arbejder med de nye Buurtzorg-roller, Buurtzorg-teammøder, konfliktløsning og det utal af udfordringer, der melder sig, når ledelsen holder sig på afstand for at give teamet plads til at planlægge dagen samt at fordele ansvar og roller imellem sig, som traditionelt vis ligger hos ledelsen.

Teamets udvikling og muligheder for at arbejde Buurtzorg-nært er desuden i høj grad afhængig af den støtte og rammesætning, der gives af Back-office. Heri indgå bl.a. ledelse, økonomi og administration samlet. Med team-coachen som bindeled er opgaven i Back-office at skåne teamet for unødvendige, bureaukratiske opgaver samt at støtte i teamet, så det har de bedste forudsætninger for at arbejde selvledende og at møde det enkelte menneske med Kaffe først.

Roller og funktioner i Back-office er, ligesom de selvledende teams, under udvikling i ’Kaffe først’.

Forandringsarbejdet i fokus

I Buurtzorg tager det typisk omkring 4 år fra et nyt Buurtzorg-team starter og til, det er velfungerende. Efter 3 måneders opstart befinder de to teams i Kaffe først sig derfor i den tidlige opstart. Afprøvningen af de forskellige elementer af Kaffe først sker gradvist. Fokus er i starten på at udvikle de to teams til i stigende grad at være selvledende med fordeling af Buurtzorg-roller og ansvar, som dette indebærer. Sideløbende hermed arbejdes der med at møde borgeren med Kaffe først og udvikling af en fælles, meningsfuld dokumentationspraksis. Inddragelse af netværk og civilsamfund er et kernelement, som der også skal udvikles.

Kaffe først er godt på vej, men opstarten har for både medarbejdere og Back-office været kompliceret af flere grunde;

  • Ændringerne er omfattende for både medarbejdere, ledere og administration, og forudsætter ændringer i kultur og mindset. Det tager tid, kræver vedholdenhed og daglige refleksioner over, hvordan ens vanlige adfærd og handlinger bør justeres i tråd med Buurtzorg.
  • Tiden til at skabe udvikling og forandringer blandt medarbejderne er udfordret af en presset driftssituation præget af rekrutteringsudfordringer, sygefravær og ferieafvikling.
  • Nye stier betrædes, hvilket gør det svært at forudsige de mange ”bump på vejen”, der løbende viser sig. Det stiller krav til at såvel coach, ledere, Back-office og medarbejdere agerer hurtigt og smidigt, når nye bump opstår.
Opdateret 06 APR 2022