xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Spørgsmål og svar om maksimale ventetider

Spørgsmål og svar

1. Hvorfor er der forskel på tal om, hvor mange overskridelser af reglerne om maksimal ventetider, Sundhedsstyrelsen får indberettet fra regionerne, og andre tal om, hvor mange der venter udover 14 dage?

Det er forskel på tallene, fordi der tælles noget forskelligt. De opgørelser, Sundhedsstyrelsen får, viser antallet af overskridelser af reglerne, mens de andre tal – udover overskridelserne – også indeholder de lovlige undtagelser fra reglerne, hvor ventetiden ikke kan overholdes. Undtagelserne fra reglerne er enten, at patienten ikke ønsker den hurtige kræftbehandling, eller at behandlingen vurderes af en læge at måtte vente længere tid.

2. Hvad kan grundene være til, at patienter ikke ønsker en tilbudt hurtig kræftbehandling?

Der kan være flere grunde til at patienter vælger at udskyde en tid til udredning eller behandling. Det kan f.eks. være at den enkelte har brug for mere betænkningstid, før man kan tage et endeligt valg om behandling. Det kan også være, at man ønsker at undersøge andre behandlingsmuligheder. Nogle kan prioritere andre livsaspekter, såsom familie, personlige mål mv.

3. Hvad kan grundene være til, at en læge vurderer, at kræftbehandlingen skal vente længere tid, end reglerne om de maksimale ventetider som udgangspunkt siger? 

Det kan fx skyldes, at der først skal foretages en afgørende undersøgelse, eller at patientens tilstand først skal stabiliseres med behandling af en anden sygdom (måske på grund af dårligt hjerte). Sandsynligheden for længere ventetid stiger dermed for ældre mennesker, og for dem, der har flere behandlingskrævende sygdomme (multisygdom). Risikoen for kræft og andre sygdomme stiger med alderen. Med udviklingen i befolkningen, hvor flere lever længere end tidligere, må det derfor forventes, at det kan blive sværere at foretage nogle typer af kræftbehandling inden for 14 dage, som reglerne foreskriver.

4. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg oplever at vente længere tid end de angivne tider?

Hvis du er patient eller nær pårørende til en kræftpatient, som er omfattet af reglerne om maksimale ventetider, hvor personalet fortæller, at du må vente længere, så spørg hvorfor du må vente, hvilke helbredsmæssige konsekvenser det kan få, og hvilke alternativer de kan tilbyde. Hvis du ikke får tilfredsstillende svar, så kan du – eller dine pårørende – kontakte lederen af afdelingen eller sygehusets patientvejleder med de samme spørgsmål. Mere information kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

5. Hvad kan der ske, hvis jeg skal vente længere på min kræftbehandling- hvem kan jeg tale med om det?

Hvis du som patient i kræftbehandling er i tvivl om, hvad der kan ske ved, at du skal vente længere end reglerne om maksimale ventetider tilsiger, så spørg personalet om, hvorfor du må vente, hvilke helbredsmæssige konsekvenser det kan få, og hvilke alternativer de kan tilbyde. Hvis du ikke får tilfredsstillende svar, så kan du – eller dine pårørende – kontakte lederen af afdelingen eller sygehusets patientvejleder med de samme spørgsmål. Mere information kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

6. Hvad sker der lige nu med de patienter, der er berørt af længere ventetider på en operation?

Regionerne er forpligtet til at behandle patienter, som er omfattet af reglerne om maksimale ventetider. Hvis sygehuset selv har udfordringer med at overholde reglerne, skal de give berørte patienter alternative behandlingstilbud et andet sted i landet eller eventuelt i udlandet. Som hovedregel overholder regionerne reglerne om maksimale ventetider. Der er lovlige undtagelser, hvis en patient selv ønsker et senere behandlingstidspunkt end det tilbudte, eller hvis en læge vurderer, at der er faglige grunde til en senere behandling. Erfaringsmæssigt kan der i få tilfælde ske en overskridelse af reglerne om maksimale ventetider, hvis der fx er ekstra mange patienter, som skal behandles på samme tid. Normalt er overskridelserne ganske få dage og uden betydning for helbred eller prognose.

7. Hvorfor indberetter regionerne ikke alle tal for ventetider ved kræftbehandling?

Regionerne er forpligtede til at indberette til Sundhedsstyrelsen hver måned, hvis de overskrider reglerne om maksimale ventetider. De skal ikke indberette, hvis de har patienter, som er undtaget fra reglerne. Undtaget betyder her enten, at patienten ikke ønsker den hurtige kræftbehandling, eller at der er læge som har vurderet, at der er en faglig årsag til at behandlingen ikke kan foretages inden for 14 dage. Det kan f.eks. være, at der først skal foretages en afgørende undersøgelse, eller at patientens tilstand først skal stabiliseres med behandling af en anden sygdom (måske på grund af dårligt hjerte). I disse tilfælde er reglerne ikke overskredet, og de skal ikke indberettes. Uanset indberetninger eller ej er regionerne forpligtet til at arbejde for at overholde reglerne. Derfor skal de også selv løbende holde øje med, om der er udfordringer med ventetiderne og gribe ind, hvis der er tegn på det.

8. Kan regionerne indberette udfordringer på kræftområdet på andre måder end via ventetiderne   

Regionerne registrerer løbende tal for hvordan det går på kræftområdet, som indgår i en national monitorering af pakkeforløbene på kræftområdet, der bliver udgivet hvert kvartal af Sundhedsdatastyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Desuden er der møder mindst hvert kvartal mellem Sundhedsstyrelsen og regionerne i Sundhedsstyrelsens Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet, hvor regionerne orienterer om udfordringer med kapacitet og ventetider.

9. Kan jeg se et sted i min journal, om jeg skal vente længere end de maksimale ventetider?    

Hvis du er patient i kræftbehandling, der er omfattet af reglerne om maksimale ventetider, og du har fået at vide af personalet, at du må vente længere end de maksimale ventetider, så skal lægen dokumentere det i din journal. Din journal kan du få adgang til ved at spørge personalet, eller du kan læse den på sundhed.dk. Få eventuelt personalet eller dine nærmeste pårørende til at hjælpe.

10. Hvor kan jeg læse reglerne og tjekke, at de informationer jeg får om ventetider er korrekte?

Du kan læse om reglerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, eller du kan spørge personalet på afdelingen, hvor du bliver behandlet. Hvis du ikke synes, at du får den rette information på den måde, kan du kontakte en patientvejleder på sygehuset. Få eventuelt personalet eller dine nærmeste pårørende til at hjælpe. Personalet og patientvejlederen er forpligtet af loven til at oplyse korrekt om reglerne og ventetiderne.
Opdateret 08 FEB 2024