xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Måling af radon

Koncentrationen af radon i luften angives i enheden Bq/m³ (becquerel pr. kubikmeter). Omkring 65.000 enfamiliehuse i Danmark har et radonniveau over 200 Bq/m³, hvor bygningsmyndighederne anbefaler, at der iværksættes mere effektive forbedringer af boligen.

Radon i indendørsluften kan kun påvises ved måling. Det er både enkelt og billigt at måle radon. Radonkoncentrationen i en bolig kan variere meget inden for det enkelte døgn og med årstiden. Derfor bør måling af radon ske over mindst 2 måneder i fyringssæsonen. Dette gælder især hvis en måling skal danne udgangspunkt for en vurdering af behovet for forbedring af boligen.

Der bør måles i mindst to opholdsrum, som benyttes flere timer dagligt. I boliger med flere etager bør der måles på hver etage. Målingen bør resultere i en beregnet gennemsnitlig radonkoncentration over et helt år – årsmiddelværdien for boligen.

Sporfilmsmetode

Den såkaldte sporfilmsmetode er den enkleste pålidelige målemetode for sådanne langtidsmålinger. Sporfilmene (radon-dosimetrene) sendes normalt ud med brevpost fra et målelaboratorium og placeres i de pågældende rum. Efter måleperiodens afslutning returneres sporfilmen med post til målelaboratoriet for analyse og rapportering tilbage til kunden.

For at sikre korrekte målinger bør alle systemer for måling af radon kontrolleres og kalibreres jævnligt. De anvendte standarder bør desuden være sporbare til internationale standarder. Målinger bør udføres af målelaboratorier (om muligt af akkrediterede laboratorier) med veluddannede medarbejdere og dokumenterede arbejdsprocedurer.

SBI-anvisning

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at radonmålinger udføres som beskrevet i SBI-anvisning 270: Måling af radon i bygninger. Alternativt kan der brugesmetoder, som kan dokumenteres at give tilsvarende resultater. SBI-anvisning 270 er udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut og udarbejdet i samarbejde med bl.a. Sundhedsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Dansk Radonforening.

I anvisningen kan man bl.a. finde vejledning til, hvor mange dosimetre man bør benytte, hvordan de skal ophænges og hjælp til fortolkning af resultatet. Sundhedsstyrelsen rådgiver generelt om radon, men foretager kun faglige vurderinger på baggrund af målinger, der er udført i overensstemmelse med SBI-anvisning 270, eller tilsvarende metoder.

Opdateret 15 MAR 2024