xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nukleare anlæg

Sundhedsstyrelsen fungerer sammen med Beredskabsstyrelsen (Nukleart Beredskab) som nuklear tilsynsmyndighed i medfør af lov om nukleare anlæg (atomanlæg).

Folketinget besluttede i 2003 at de nukleare anlæg på det daværende Forskningscenter Risø skulle afvikles. Afviklingen udføres af den statsejede virksomhed Dansk Dekommissionering (DD) under Uddannelses- og Forskningsministeriet, mens Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen udgør de nukleare tilsynsmyndigheder, som bl.a. udsteder betingelser for driften og afviklingen for de tilbageværende nukleare anlæg på Risø og fører tilsyn med at DD overholder disse betingelser.

Afviklingen af anlæggene forventes afsluttet i 2029. Folketinget har vedtaget beslutningsforslag B90/2018 og ifølge denne beslutning skal det radioaktive affald fra afviklingen senest placeres i et depot i 2073 efter mellemlagring i op til 50 år.

Arbejdet med at finde en passende lokalitet til et depot og løsningen på hvordan opbevaringen af det radioaktive affald konkret skal finde sted indtil da er i gang. Ansvaret for den proces ligger i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Status på afviklingen

Fremdriften i afviklingsarbejdet er blandt andet beskrevet i afrapporteringerne i forbindelse med IAEA's internationale fælleskonvention om sikker håndtering af radioaktivt affald og i Dansk Dekommissionerings årsrapporter og nyheder om afviklingsarbejdet.

Læs mere om afviklingen hos Dansk Dekomissionering

Lovgivning for området

Sundheds- og Ældreministeriets lov nr. 23 af 15. januar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)

Act on Ionising Radiation and Radiation Protection (Engelsk oversættelse)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

Executive Order on Ionising Radiation and Radiation Protection (Engelsk oversættelse)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 670 af 1. juli 2019 om brug af radioaktive stoffer

Executive Order on Use of Radioactive Substances (Engelsk oversættelse)

Sundheds- og Ældreministeriets lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg

Act on Nuclear Installations (Engelsk oversættelse)

Forsvarsministeriets lov nr. 244 af 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v.

Ministerielle bekendtgørelser

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 278 af 27. juni 1963 om beskyttelsesforanstaltninger mod uheld i nukleare anlæg (atomanlæg) m.m. med ændringer i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 502 af 1. oktober 1974

Cirkulærer

Sundheds- og Ældreministeriets cirkulære nr. 9450 af 9. juli 2020 om de nukleare tilsynsmyndigheders udøvelse af tilsyn vedrørende nukleare anlægs nukleare sikkerhed mv.

Betingelser for Drift og Afvikling (BfDA)

BfDA for Dansk Dekommissionering - opdateret marts 2020

Operational Limits and Conditions for Danish Decommissioning (Engelsk Oversættelse)

Læs mere om afrapportering om nuklear sikkerhed

Opdateret 29 NOV 2022