xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kom godt i gang med metoden Ansvarlig udskænkning

Hvis I som kommune overvejer at indføre metoden Ansvarlig udskænkning, er der en række skridt I kan tage. Her følger en kort guide til dem.

Kommuner der overvejer at indføre Ansvarlig udskænkning, kan bruge denne korte guide som rettesnor for arbejdet.

1. Hold et inspirationsmøde for interessenter

Det er en god ide med et indledende inspirationsmøde for politikere, politi, bevillingshavere, uddannelsesinstitutioner mv., der belyser metoden, og hvad man kan få ud af den. Det kan arrangeres som et offentligt møde med en bred deltagerkreds, fx bevillingshavere, ungdomsuddannelser, lokale foreninger og festivaler mv. – eller som et mindre møde med færre og på forhånd udpegede deltagere.

2. Beslut om metoden skal indføres

Ansvarlig udskænkning lægger op til ændrede arbejdsmetoder hos både myndigheder og øvrige aktører. Politisk og i den administrative ledelse besluttes det, om metoden skal indføres i kommunen. Den politiske og ledelsesmæssige opbakning er vigtig og skaber gennemslagskraft til indførelse af metoden.

3. Beslut organisering og bemanding

Kommunen bør i samarbejde med politiet etablere en organisering af opgaverne med bevillinger og samarbejde, så samarbejdet bedst muligt tilpasses de lokale forhold. Det er vigtigt, at de repræsentanter der deltager i samarbejdet, har beslutningsmandat, fagkundskab og engagement, og er indstillet på at medvirke i et langsigtet arbejde.

4. Udpeg en tovholder

Tovholderen er den, der sikrer den røde tråd i projektet og fungerer som kontaktperson for og koordinator af arbejdet. Tovholderen kan også have ansvar for fx mødeafholdelse i samarbejdet, kommunikation om projektet og koordinering med det bestående arbejde på alkohol- og stofområdet.

5. Opstartsmøde for samarbejdsforum

Når organiseringen og bemandingen er besluttet, inviteres til et opstartsmøde. På mødet orienteres om formålet med Ansvarlig udskænkning, og perspektiverne drøftes. Opgave- og ansvarsfordeling samt rammer for det fremtidige samarbejde afklares: Hvem gør hvad, hvorfor, og hvem følger op? Hvilken arbejdsform og proces er hensigtsmæssig i samarbejdsforummet?

6. Drift

Samarbejdsforummet vil få behov for at mødes ofte i starten, og sjældnere når samarbejdet går ind i en driftsfase.

Læs mere i pjecen "Ansvarlig udskænkning"

Opdateret 20 MAJ 2021