xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forespørgsel og henvisning til højt specialiseret behandling i udlandet

Behandlende sygehuslæger kan indsende henvisning til højt specialiseret behandling i udlandet, såfremt patienten forinden har været undersøgt eller behandlet på en sygehusafdeling her i landet, der besidder højeste indenlandske specialkundskab indenfor det pågældende område.

Der kan ikke henvises til forsøgsmæssig, eksperimentel eller alternativ behandling. Såfremt der ønskes henvisning til forsøgsmæssig behandling, foregår dette til patientens bopælsregion.

Proces for forespørgsel og henvisning

Ønsker du som læge at henvise til højt specialiseret behandling i udlandet, sendes ansøgningen til Sundhedsstyrelsen på EUBenkeltsager@sst.dk (se tjekliste til afdelinger nedenfor).

Herefter vurderer Sundhedsstyrelsen, om henvisningen lever op til bekendtgørelsen. Godkendes henvisningen, får henvisende afdeling besked og kan herefter planlægge behandlingen i samarbejde med det udenlandske behandlingssted.

Når behandlingen er planlagt, er det henvisende afdelings ansvar at underrette Sundhedsstyrelsen herom snarest, således at de endelige kautionspapirer kan udarbejdes. Først herefter kan rejsen planlægges ved rejsekontoret i patientens bopælsregion.

Der er således flere steps i ansøgningsprocessen. For overblik over dette, henvises til nedenstående beskrivelse af arbejdsprocessen, hvor henvisende afdelings ansvarsområder fremgår.

Ved tvivlsspørgsmål er du altid velkommen til at henvende dig til ansvarshavende sekretær for området.

Arbejdsproces for behandlende afdeling ved henvisning til højt specialiseret behandling i udlandet

Ved henvisninger til højt specialiseret behandling i udlandet, skal I sende jeres ansøgninger til EUBenkeltsager@sst.dk

For oplysning om kriterier, der skal opfyldes og hvad henvisningen skal indeholde, henvises til tjeklisten. Husk at beskrive hvilken specifik behandling, der ønskes.

Arbejdsprocessen og jeres opgaver undervejs:

 1. Før henvisningen sendes, skal I have undersøgt hvilket hospital i udlandet, som udfører behandlingen.
 2. Indsend henvisningen til Sundhedsstyrelsen og afvent svar.
 3. Hvis henvisningen godkendes, modtager I en forhåndsgodkendelse. Denne giver grønt lys til, at I nu skal tage kontakt til afdelingen i udlandet og lave den endelige behandlingsaftale, herunder præcis hvor og hvornår patienten kan modtages.
 4. Forhold jer til, om patienten skal ledsages af evt. pårørende eller have fagligt følge, skal have tolk mm og skriv dette i journalen. Vi opfordrer jer til at tage kontakt til rejsekontoret i patientens hjemregion og oplyse dette, da det vil lette rejsekontorets proces med planlægningen af den endelige rejse senere. Rejsekontoret har også fået forhåndsgodkendelsen fra Sundhedsstyrelsen, så de er forberedt på den kommende opgave.
 5. Når behandlingsaftalen er på plads, send da følgende informationer til Sundhedsstyrelsen:
  • Adresse på det udenlandske sygehus
  • Afdelingsnavn på det udenlandske sygehus
  • Navn og e-mail til en kontaktperson på det udenlandske sygehus (en lettilgængelig person, eksempelvis en sekretær)
  • Patientens mødedato­⁎

  Informationerne er nødvendige, for at kautionen kan udfyldes. Afvent indtil I hører mere fra Sundhedsstyrelsen.

 6. I modtager en mail med den endelige kaution. Sundhedsstyrelsen sender også den endelige kaution til rejsekontoret i patientens hjemregion, så de endeligt kan planlægge rejsen. 

(Patienten tilsendes kautionen fra Sundhedsstyrelsen i fysisk udgave, som patienten skal medbringe og aflevere til afdelingen i udlandet.)

­­Undtagelse: Skal behandlingen foretages på et hospital i Sverige, laves kautionen fra d.d. når henvisningen godkendes så her springes forhåndsgodkendelsen over. Dette skyldes de svenske regler, som tilsiger, at behandlingstid først fastlægges når endelig kaution er modtaget. Kaution gives til maksimalt 12 måneder.  

⁎Vær opmærksom på, at I under hele forløbet er behandlingsansvarlige, også i forløbet efter patienten er færdigbehandlet i udlandet.

Den højt specialiserede udlandsbehandling er beskrevet i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling: Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. (retsinformation.dk) Kap. 5 § 26

Tjekliste til afdelinger ved indsendelse af ansøgning om højt specialiseret behandling i udlandet

I henhold til bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. (BEK nr. 657 af 28/06/2019) kapitel 5 §26 og §28 kan patienter bosiddende i Danmark med dansk CPR-nummer, henvises til højt specialiseret behandling i udlandet, såfremt behandlingen ikke er af forskningsmæssig, eksperimentel eller alternativ karakter og behandlingen ikke tilbydes i Danmark.

Henvisningen skal forelægges for Sundhedsstyrelsen til godkendelse.

Oplysningerne bedes sendt pr. mail i almindeligt pdf-format. Filen må maksimalt fylde 25MB.

E-mail: eubenkeltsager@sst.dk
Att.: Uddannelse og Enkeltsager

Henvisning skal indeholde:

 • Navn, adresse og CPR-nummer på patient
 • Navn, titel, arbejdsplads og kontaktoplysninger på henvisende læge samt kontaktoplysninger til let tilgængelig sekretær på afdelingen
 • Anamnese og beskrivelse af tidligere samt ønskede behandling samt diagnose
 • Ansøgningen kommer fra højeste indenlandske specialkundskab (eller har været drøftet hermed)
 • Ansøgningen er udarbejdet af speciallæge
 • Behandlingen opfylder nødvendighedskriteriet
 • Behandlingen findes ikke i Danmark
 • Behandlingen er ikke af forskningsmæssig, eksperimentel eller alternativ karakter
 • Henvisningen til behandling i udlandet er til en nærmere angivet specialafdeling.
 • Relevant journalmateriale kan vedhæftes

For yderligere information:

Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. (retsinformation.dk)

Behandling i udlandet - Sundhedsstyrelsen

Opdateret 23 JAN 2023