xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tvang i psykiatrien

Sundhedsstyrelsen rådgiver myndigheder og sygehuse om formålet med og brug af psykiatrilovens regelsæt om patienters rettigheder i forbindelse med anvendelse af tvang på psykiatriske afdelinger.

Tvang i psykiatrien kan ikke helt undgås, men det skal udøves efter psykiatrilovens mindste middels princip og så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, så der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.

Psykiatriloven (Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.) fastsætter regler om patienters rettigheder i forbindelse med anvendelse af tvang på de psykiatriske afdelinger. Det er Sundhedsstyrelsens opgave at rådgive myndigheder og sygehuse om formålet med og anvendelsen af regelsættet. Derudover har Sundhedsstyrelsen udarbejdet vejledninger til bekendtgørelsen.

Læs om monitorering af tvang

Anvendelse af tvang i psykiatrien

Hvornår må tvang anvendes?

Tvang kan i henhold til Psykiatriloven udelukkende finde sted i forbindelse med indlæggelse og behandling på psykiatrisk eller børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på offentlige sygehuse. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på en psykiatrisk afdeling, må kun finde sted efter reglerne i Psykiatriloven.

Anvendelse af tvang er et meget alvorligt indgreb i selvbestemmelsesretten. Derfor er der i Psykiatriloven opstillet strenge betingelser, som skal være opfyldt for at iværksætte tvangsindgreb. Psykiatriloven beskriver de forskellige typer af tvangsforanstaltninger, og hvornår de må anvendes.

Læs mere i Psykiatriloven

Læs mere om vejledningerne for tvang i psykiatrien

Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien

Vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien

Over for hvilke patienter kan tvang anvendes?

Tvang kan nogle situationer være en nødvendig foranstaltning, og må kun anvendes, når en manglende indsats vil resultere i fare for patienten selv eller dennes omgivelser, og når psykiatrilovens øvrige bestemmelser også er opfyldt.

Udøvelse af tvang skal altid finde sted under videst muligt hensyn til patientens integritet og værdighed. Psykiatrilovens såkaldte mindste middels princip indebærer, at personalet på en psykiatrisk afdeling ikke må bruge tvang, før der er gjort, hvad der er muligt for at opnå patientens frivillige medvirken. Derudover skal brugen af tvang stå i rimeligt forhold til det, som man forsøger at opnå – hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige, skal man bruge dem.

Hvornår kan patienter blive indlagt med tvang?

Psykiatriloven giver hjemmel til, at indlæggelse og behandling kan indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Tvangsindlæggelse eller tvangstilbageholdelse må dog kun finde sted, såfremt patienten er sindssyg (psykotisk) eller befinder sig i en tilsvarende tilstand, og det vil være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende af hensyn til patientens helbred eller for at afværge nærliggende fare for patienten selv eller andre.

Psykiatriloven indeholder en række bestemmelser, hvorefter behandlingen skal tilrettelægges bedst muligt for den enkelte. Patienten har i forbindelse med indlæggelsessamtalen og ved udarbejdelse af en behandlingsplan, mulighed for at tilkendegive præferencer i forhold til behandlingen, herunder behandlingens form og indhold. 

Partnerskabsaftale

I marts 2024 blev der indgået en ny partnerskabsaftale mellem regeringen og Danske Regioner. Af aftalen fremgår det, at antallet af episoder med bæltefiksering, fastholdelse og akut beroligende medicin med tvang pr. 100.000 borgere reduceres med 30 %. Baseline for reduktionen er en fælles national baseline som et gennemsnit af data fra 2021-2023. Aftalen har særligt fokus på børn og unge.

Læs hele aftalen:

Aftale om mål for mindre tvang i psykiatrien (for perioden 2024-2030) (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

Udgivelser om tvang i psykiatrien

Følgende udgivelser har tidligere sat fokus på nedbringelse af tvang:

Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser - Fagligt oplæg til en samlet plan for psykiatriens udvikling (2018)

Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser (Regeringens handlingsplan for psykiatrien, maj 2014)

Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien (2014) 

Se alle udgivelser om tvang i psykiatrien

Puljer om tvang i psykiatrien

Forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien (oktober - december 2017)

Afprøvning af model for tvær­sektorielle teams til nedbringelse af tvang (december 2018 - december 2021)

Opdateret 15 MAJ 2024