xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sundhedsfremme og sund aldring med særligt fokus på ulighed i sundhed og ensomhed

Sundhedsstyrelsen har udgivet en kortlægning, der belyser, hvilke tilgange kommuner og foreninger bruger til at motivere og engagere sårbare ældre til at deltage i meningsfulde aktiviteter.

Opdateret 24 AUG 2022

De fleste ældre trives og har et godt fysisk og mentalt helbred og oplever, at de kan gøre, hvad de har lyst til. For nogle kan alder, svækkelse ved sygdom eller tab af nære relationer imidlertid føre til forringet livskvalitet og helbred. Dette kan sætte begrænsninger hos den enkelte, herunder muligheden for at klare sig selv, fastholde sociale relationer og deltage i samfundet.

Forebyggelse og sundhedsfremme kan bidrage til, at ældre bevarer trivsel og funktionsevne så længe som muligt og kan gøre det, der er værdifuldt for den enkelte. Det er imidlertid ikke alle, der har lige muligheder for at deltage i sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. En række overordnede faktorer som uddannelseslængde, køn, etnicitet og tilknytning til arbejdsmarkedet har stor betydning for den enkeltes forudsætninger for at deltage i aktivitetstilbud. Det er derfor afgørende, at kommuner og foreninger arbejder målrettet for at imødekomme ældres forskellige livsvilkår.

Kortlægningen

Sundhedsstyrelsen har gennemført en kortlægning i form af en spørgeskemaundersøgelse, der skal bidrage med viden om, hvilke faktorer og mekanismer, de omfattede tilbud anvender, som kan have betydning for, om sårbare ældre, deltager i aktivitetstilbud. Denne viden skal være med til at understøtte, at flere ældre – på trods af forskellige vilkår – vil kunne få gavn af de mangeartede tilbud, der findes. Som opfølgning på kortlægningen og for at udbygge vidensgrundlaget gennemfører Sundhedsstyrelsen i efteråret 2022 en række interviews med de ansvarlige for de aktivitetstilbud, der deltog i kortlægningen.

Den samlede undersøgelse

Kortlægningen er en del af initiativet ”Sundhedsfremme og sund aldring med særligt fokus på ulighed i sundhed og ensomhed”, hvor der skal gennemføres en undersøgelse målrettet relevante målgrupper af ældre borgere om, hvad der motiverer og engagerer dem til at deltage i forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Undersøgelsen har fokus på de målgrupper af ældre, der ofte ikke tager imod gængse forebyggelsestilbud og som især er i risiko for svækkelse og ensomhed. Undersøgelsen vil blive udbredt til kommuner og andre relevante aktører gennem målrettet informationsmateriale og temadage Initiativet er igangsat med midler fra Det gode ældreliv og gennemføres i perioden 2021-2023.

Læs mere om Aftale om udmøntning af midlerne afsat til Det gode ældreliv.

Materiale

Undersøgelse vil blive udbredt i efteråret 2023 til kommuner og andre relevante aktører gennem målrettet informationsmateriale mv. for sundhedscentre, forebyggelsesafdelinger, frivillighedskonsulenter, frivillige foreninger og andre, som har kontakt til målgruppen. Sundhedsstyrelsen vil samtidig udgive en rapport, der præsenterer alle resultaterne fra undersøgelsen.