xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Medarbejderdrevet innovation i Ikast-Brande kommune - en vej til arbejdsglæde og motivation til forandring

I projekt ”erantis” har vi arbejdet med medarbejderdrevet innovation, hvilket har biddraget til større ejerskab og øget motivation for ændrede arbejdsgange blandt de involverede medarbejdere

Af projektkonsulent Katrine Hounsgaard, Ikast-Brande Kommune

Medarbejderdrevet innovation som afsæt i projektet

I projekt ”erantis” er afsættet medarbejderdrevet innovation, hvor idéerne til en forbedret ældrepleje udspringer fra medarbejderne. Vi har b.la. taget afsæt i Lotte Darsøs beskrivelse om, at ”Innovationsprocesser på arbejdspladsen betragtes både som væsentlige for den enkelte medarbejders trivsel og udvikling i arbejdet og som en faktor af betydning for virksomhedens strategi eller målsætning”. Medarbejderne anderkendes her som ressourcer og kilder til forbedring, forandring og nytænkning. Udgangspunktet i projekt ”erantis” har derfor været, at det er fra medarbejderne idéerne skal udspringe og at medarbejderne selv skal prøve deres idéer af i det daglige arbejde gennem systematisk arbejde med prøvehandlinger. Antagelsen er, at medarbejdere vil støde på nogle andre behov, problemer og løsningsmodeller end ledelsen vil kunne. ”Vi ser jo nogle andre barrierer og muligheder, end vores leder har mulighed for, de går jo ikke ude på gulvet til hverdag”, fortæller en medarbejder.

I projektet blev der nedsat fire læringscirkler med 8 medarbejdere i hver, som repræsenteres af ledere, hjemmepleje, visitation, sygepleje og træning. Deres opgave har i projektet været systematisk at planlægge, afprøve og justere prøvehandlinger for derefter at skalere dem op, så de også når ud til kollegaer og/eller i andre vagtlag. Læringscirklerne har mødtes én gang hver 4. uge gennem hele projektperioden.

Medarbejdernes rolle som forandringsagenter

I ”erantis” er det som udgangspunkt medarbejderne, der er forandringsagenter med understøttelse af ledere og projektledelsen. Flere af projektets medarbejdere udtrykker, at det kan være svært, at være dem der skal gå forrest. Det har været en udfordring for dem, at få deres kollegaer med på prøvehandlingerne. De oplever, at deres kollegaer føler det forstyrrende, tidskrævende og ikke nødvendigvis vedrører dem. Flere medarbejdere fortæller, at det kræver ihærdighed og tålmodighed, og at det til tider kan være svært at holde fast. De oplever dog, at når de går i dialog med kollegaerne om formålet med prøvehandlingen og tager dem med på råd i forhold til at justere den, så kan de pludselig se meningen med den i deres daglige arbejde, og så bliver den nemmere gennemført. ”Når jeg spørger mine kollegaer, hvad de har lyst til, vi skal prøve af, er der en helt anden opbakning og motivation for at prøve af”. ”Det hjælper når mine kollegaer får en rolle og dermed ansvarsfølelse for prøvehandlingen” fortæller en medarbejder. I projektet har der derfor været opmærksomhed på, at projektets medarbejdere skulle være skarpe på formålet om hvorfor prøvehandlingerne igangsættes- Medarbejderne har derfor ’trænet’ i at fortælle om hvorfor, så fokus i højere grad kommer væk fra hvad deres kolleager skal gøre i forbindelse med prøvehandlingerne.

Ligeledes har arbejdet med ”de små skridt” været centralt. De små succeser har fået fokus og til hver læringscirkelmøde har ambitionerne været en lille justering af en prøvehandling, så det var overkommeligt og realistisk at nå i hverdagen for de involverede medarbejdere. ”Godt at vi blev støttet til at arbejde med ”små skridt” – og dermed mere sikre skridt, men hold fast hvor tager det også lang tid så. Det skal man bare være klar over” fortæller en medarbejder. Selvom det er med ”små skridt”, så oplever de en succes, når det lykkedes dem at gennemføre en prøvehandling og når de får positive tilbagemeldinger fra borgere og kolleager ”Det er fedt når ens kollega kommer og siger ”det giver jo super god mening det her”.

En af forudsætningerne for at medarbejderdrevet innovation kan lykkes er, at lederne sikrer en kultur, hvor der er plads til kreativitet og nytænkning. Medarbejderne har erfaret, at særligt ledelsesopbakning og understøttende rammer er helt afgørende for, om deres prøvehandlinger lykkes. Flere af projektets medarbejdere udtrykker, at det har været en stor støtte og hjælp at sidde i læringscirklerne, så de var flere om at løfte prøvehandlingerne og have nogle at sparre med, når prøvehandlingerne skulle udføres i en travl dagligdag.

Medarbejderinvolvering skaber arbejdsglæde og motivation for forandring

Flere at de involverede medarbejdere giver udtryk for, at de oplever større arbejdsglæde, fordi deres idéer bliver hørt og afprøvet i deres daglige arbejde. En medarbejder fortæller; ”Vildt fedt at få lov at være med - det har jeg været høj over flere gange”. ”Spændende med udfordringer inden for de rammer der er”. ”Vi har opdaget muligheder, som vi ikke bruger til dagligt”.

At være i læringscirklerne har endvidere bidraget til, at flere af medarbejderne har fået et større kendskab til hinanden på tværs af faggrupper. Dette kendskab til hinanden, fortæller flere medarbejdere, har givet dem både tryghed og arbejdsglæde i deres daglige arbejde. ” Jeg er vokset af at være med i projektet og har mod og lyst til mere af det. Jeg følte mig hørt og involveret”. Kendskabet har også resulteret i, at flere prøvehandlinger er udført på tværs af faggrupper, hvilket har krævet et tæt samarbejde i hverdagen.

En af målsætninger i erantis var fra start mere selvbestemmelse og involvering for medarbejdere, da vores antagelse var, at dette kunne lede til mere trivsel og arbejdsglæde. Gennem projektet har vi erfaret, at medarbejderdrevet innovation kan biddrage til dette. Medarbejderne oplever endvidere større ejerskab og motivation for de ændrede arbejdsgange, der skal bidrage til mere omsorg og nærvær hos borgerne, når de er med i processen fra start. Projektets medarbejdere har erfaret, at det er afgørende at løfte i flok og nødvendigt at få opbakning til det fra deres leder. De erfaringer vil vi tage med videre til næste del af ”erantis”.

Opdateret 05 MAJ 2022