xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Forsøgs­ordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældre­området - genopslag

Med finanslovsaftalen for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden 2018–2021 er der afsat midler til en forsøgsordning på rehabiliteringsområdet. Forsøgsordningen skal styrke samarbejdet med private leverandører inden for rehabilitering jf. servicelovens § 83 a.

Hensigten er, at øge den enkelte borgers mulighed for at have frit valg mellem leverandører af rehabiliteringsforløb. Der er afsat i alt 45 mio. kr. til en ansøgningspulje til projekter i perioden 2018-2021.

Evaluering

Arbejdet med puljen er afsluttet, og der er 9. november 2021 udgivet en evaluering af arbejdet:

Evaluering af Forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet

Udmøntning af puljen

Puljen blev første gang udmøntet den 20. november 2018. I december 2018 blev der offentliggjort et genopslag af puljen. I forbindelse med genopslaget blev puljen anden gang udmøntet den 1. maj 2019.

Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 9 ansøgninger til et samlet beløb på 36 mio. kr. Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er der fordelt 29,2 mio. kr. fordelt på 8 projekter. Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med puljen og de udmeldte krav i puljeopslaget.

I vurderingen er der lagt vægt på i hvor høj grad følgende kriterier skønnes opfyldt:

 • I hvilken grad ansøgningen indeholder en klar beskrivelse af nuværende organiseringsform med private leverandører under § 83 og evt. § 83 a, herunder: 

- Hvilke ordninger frit valg er tilvejebragt under                 - Hvilke ydelser, de(n) privat(e) leverandør(er) varetager

 • I hvilken grad nuværende samarbejde ml. kommune og privat(e) leverandør(er) inden for § 83 og evt. § 83 a er velbeskrevet
 • I hvilken grad ansøgers motivation for at deltage i forsøgsordningen, herunder forventninger til forsøgsprojektet, er klart beskrevet
 • I hvilken grad de overordnede mål er klart beskrevet, herunder særlige fokusområder i projektet
 • I hvilken grad projektets ledelsesmæssige forankring er klart beskrevet
 • I hvilken grad projektets forventede organisering er klart beskrevet, herunder rollefordeling ml. de forskellige aktører
 • I hvilken grad eventuelle risici, og hvordan disse forventes håndteret, er velbeskrevet.

Tilsagn

Følgende ansøgere har modtaget tilsagn om støtte:

Struer Kommune modtog tilsagn om støtte i forbindelse med første opslag.

Ansøgere i forbindelse med genopslaget

 • Esbjerg Kommune - 3.056.440
 • Syddjurs Kommune - 3.026.958
 • Ringsted Kommune - 3.502.099
 • Vejle Kommune - 4.508.115
 • Faxe Kommune - 2.093.500

Ansøgere, der har søgt om tillæg i forbindelse med genopslaget

 • Odense Kommune - 1.453.600
 • Frederikssund Kommune - 563.675

Samlet oversigt og resumé af projekterne

Baggrund

Midlerne kan søges af kommuner, der ønsker at udvikle og afprøve samarbejdsformer med private leverandører, herunder fx klar rollefordeling, velfungerende arbejdsgange og fælles måleredskaber og dokumentation i både simple og komplekse rehabiliteringsforløb.

Puljeopslag

 

Forsøgsordning med styrket frit valg på ældreområdet - alle puljer

Forsøgsordning med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet - genopslag 

Forsøgs­ordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældre­området - genopslag

Opdateret 09 NOV 2021