xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Omsorgstandpleje

Kommunerne skal tilbyde omsorgstandpleje til voksne borgere, der er tilmeldt folkeregisteret i kommunen, og som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte det almindelige tandplejetilbud i voksentandplejen i praksis

Det er hensigten, at omsorgstandplejetilbuddet ydes til borgere med begrænset egenomsorg og behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller for personlig pleje.

Optagelse i omsorgstandplejen sker ved en visitation i kommunen, hvor en visitator foretager en konkret individuel vurdering, efter de samme principper som anvendes ved visitation til fx personlig pleje eller praktisk hjælp efter servicelovens kapitel 16. Det er overvejende ældre, der visiteres ind i ordningen, og det er frivilligt at være med. Man kan altid melde sig ud.

Kommunerne kan tilbyde omsorgstandpleje ved både offentlige klinikker og i privat tandlægepraksis/klinisk tandteknikerpraksis. Kommunen kan desuden indgå aftale med regionen eller andre kommuner om varetagelse af hele eller dele af tandplejen for omsorgstandplejens målgruppe.

Der er fritvalgsordning for omsorgstandplejen. Det betyder, at borgere, der får tilbudt tandpleje ved offentlig klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos privat praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Ved frit valg skal kommunen kontaktes inden påbegyndelse af behandling

Sundhedsstyrelsens vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje angiver principperne for indhold og organisering af omsorgstandplejen.

Bopælskommunen kan opkræve en egenbetaling af borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje. Egenbetalingen prisreguleres hvert år og udgør i 2023 max 570 kr.

Statistik vedr. omsorgstandpleje

Kommunerne indberetter hver år statistik om omsorgstandpleje til Danmarks Statistik

Gå til Danmarks Statistik

Som opfølgning på Sundhedsministeriets rapport om serviceeftersyn af omsorgstandplejen 2014, har Sundhedsstyrelsen i rapport vedr. modernisering af omsorgstandplejen, 2016. udarbejdet anbefalinger til en styrket forebyggelse, behandling, visitation og organisering. Anbefalinger er herefter indarbejdet i Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje.

Opdateret 19 JAN 2023