xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Specialtandpleje

Kommunerne skal tilbyde specialiseret tandpleje (specialtandpleje) til borgere, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen, og som har en sindslidelse, er udviklingshæmmet, eller har cerebral parese, autisme eller sklerose og som har betydelig og varig nedsat funktionsevne, og derfor ikke kan benytte børne- og ungdomstandplejen, tandpleje i privat praksis eller omsorgstandplejen. Fælles for målgruppen er borgere med behov for omfattende sygepleje- eller pædagogisk bistand.

Borgere som er indlagt på psykiatrisk hospital, tilknyttet distriktspsykiatrisk ordning, har ophold i kommunale eller regionale boformer efter serviceloven eller i kommunale eller regionale almene ældreboliger efter lov om almene boliger m.v. kan henvises direkte til specialtandpleje. Denne direkte henvisningsmulighed sikrer blandt andet, at borgere, der er tilknyttet de ovenfor nævnte boformer, har en direkte adgang til tandbehandling af akut karakter i specialtandplejen.

Børne- og ungdomstandplejen kan også henvise direkte til specialtandplejen. Specialtandplejen foretager efterfølgende en tandlægefaglig visitation til specialtandpleje af, hvorvidt borgerens tandpleje kan foretages i omsorgstandplejen eller praksistandplejen, eller om borgeren skal visiteres ind i specialtandplejen.

Bopælskommunen kan vælge at etablere behandlingstilbud på egne klinikker eller at overlade udførelsen af specialtandplejeopgaven til andre kommuner, regioner eller private klinikker.

Sundhedsstyrelsens vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje angiver principperne for indhold og organisering af specialtandplejen.

Bopælskommunen kan opkræve en egenbetaling af borgere der er visiteret til specialtandpleje. Egenbetalingen prisreguleres hvert år og udgør i 2023 max 2130 kr.

Statistik vedr. omsorgstandpleje

Kommunerne indberetter hvert år statistik om specialtandpleje til Danmarks Statistik.

Gå til Danmarks Statistik

Opdateret 19 JAN 2023