xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fagligt oplæg og regeringens 1. handlingsplan for den ældre medicinske patient 2012-2015

I 2011 udarbejdede Sundhedsstyrelsen ’Styrket indsats for den ældre medicinske patient – fagligt oplæg til en national handlingsplan’ som var udgangspunkt og baggrund for den daværende regering og satspuljepartiernes nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient 2012-15.

Læs mere om det faglige oplæg til den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient 2012-15

I forlængelse af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient udarbejdede Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i samarbejde med de centrale aktører Danske Regioner, KL, Sundhedsstyrelsen og National Sundheds-it (NSI), en fælles udmøntningsplan for de 11 konkrete initiativer, der skulle:

  • Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser
  • Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

Den økonomiske ramme for planen var på 200,4 mio. kr. Langt det største beløb blev afsat til initiativet om ’Fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter. 

Læs mere om forløbskoordinationen her

Udmøntningen af de enkelte initiativer i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient blev under hele forløbet fulgt af Styregruppen for den ældre medicinske patient.

Værktøjer til tidlig opsporing

Samarbejde om subakutte/ akutte tilbud til ældre medicinske patienter 

Kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje

Anbefalinger til CAVE-register

Forløbskoordination

Opdateret 28 JUN 2021