xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Afprøvning af beboerkonferencen

Kommuner inviteres hermed til at ansøge om deltagelse i afprøvningen af beboerkonferencen. Beboerkonferencen er en systematisk og praksisnær metode til faglig drøftelse af borgere med demens med det formål at styrke den faglige refleksion hos medarbejderne og skabe trivsel hos borgerne.

Projektperiode

Projektet igangsættes i november 2021 og forventes afsluttes i april 2023. Afprøvningsperioden foregår fra november 2021 til december 2022.

Baggrund for projektet

Med aftalen om finansloven for 2019 blev der i perioden 2019-2022 afsat 60 mio. kr. til en national handlingsplan, som skal forebygge og reducere udadreagerende adfærd i ældreplejen. Sundhedsstyrelsen har på den baggrund udarbejdet Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen med det formål at styrke indsatsen til gavn for både borgere og medarbejdere. Et af initiativerne i handlingsplanen omfatter en evaluering af beboerkonferencen.

Beboerkonferencen er blevet anvendt og udbredt i kommunerne siden 2015. Tidligere erfaringer har vist, at beboerkonferencen er en brugbar metode, der kan bidrage til at skabe trivsel for borgere og medarbejdere.

Formål

Formålet med denne afprøvning er at bidrage til virkningsevalueringen af beboerkonferencen. Evalueringen skal tydeliggøre de omkostninger, der er ved at bruge metoden, ligesom den skal vise, hvad man opnår ved at bruge metoden. Dette skal give andre kommuner mulighed for at vurdere, om de vil implementere metoden.

Målgruppe

De primære deltagere på plejecentrene vil være ledere og teamledere af plejecentre, sygeplejersker, demenskoordinatorer samt plejepersonale, terapeuter og andre relevante tværfaglige grupper.

Hvem kan ansøge

Alle kommuner, der har et ønske om at medvirke i afprøvningen, kan ansøge om at deltage i projektet. Kommuner kan som hovedansøgere ansøge på vegne af både kommunale og private leverandører, herunder selvejende institutioner, friplejeboligleverandører mv. Hver kommune skal søge med tre plejecentre.

De deltagende plejecentre må ikke tidligere eller på nuværende tidspunkt systematisk anvende beboerkonference-metoden. Kommunen må dog gerne have arbejdet med beboerkonference-metoden på andre plejecentre, men det er afgørende, at de enkelte enheder ikke har eller på nuværende tidspunkt anvender metoden systematisk.

Ved vurdering af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

  • I hvilken grad ansøger kan beskrive, at ansøger har høj motivation for og klare forventninger til udbyttet af deltagelse i afprøvningen
  • I hvilken grad ansøger kan beskrive, at ansøger har ledelsesmæssig opbakning og forankring
  • I hvilken grad ansøger kan beskrive en organisering, der kan understøtte gennemførslen af afprøvningen særligt med henblik på at opfylde kravene til evalueringen og dataindsamlingen

Økonomi

Sundhedsstyrelsen afholder alle udgifter til afvikling af implementeringsstøtte og kompetenceudvikling. Det forventes, at de deltagende plejecentre selv afsætter de nødvendige ressourcer, tid og medarbejdere til at indgå i projektet og deltage i aktiviteterne. Kommunen stiller selv lokaler til rådighed for aktiviteterne.

Hver kommune modtager økonomisk kompensation på kr. 350.000 til udgifter afholdt i forbindelse med afprøvningen, herunder løn til projektleder, forplejning, mm. Midlerne udbetales på baggrund af indsendte regnskaber.

Ansøgningsfrist

Onsdag den 8. september  2021 kl. 12.

Ansøgningsmateriale

Puljeopslaget

Ansøgningsskemaet

Yderligere oplysninger

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes frem til onsdag den 1. september 2021 vedr. spørgsmål. Spørgsmål og svar af generel karakter vil blive offentliggjort nedenstående på denne side.

Spørgsmål af faglig karakter kan rettes til: Fuldmægtig, Nicoline Lykkegaard Leisner, nicl@sst.dk

Informationsmøde

Sundhedsstyrelsen afholdt et åbent, virtuelt informationsmøde den 13. august kl. 13-14. Her kunne interesserede høre mere om afprøvningen, og det var være muligt at stille spørgsmål. Rambøll, som står for at lave evalueringen, var også til stede til at besvare spørgsmål. Informationsmøde

Spørgsmål og svar

Spørgsmål Svar
1. Må man inddrage hjemmeplejen i afprøvningen?  Nej, det er desværre ikke muligt at inddrage hjemmeplejen i afprøvningen.
2. Kan man ansøge om deltagelse i projektet som selvstændigt plejehjem?
 Nej, kun kommuner kan ansøge om deltagelse i projektet, og kommunen skal deltage med tre plejecentre, som kan være både kommunale og private leverandører, herunder selvejende institutioner, friplejeboligleverandører mv.

 

Opdateret 24 JUN 2021