xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demens­­handlingsplan: Aktiviteter der skal understøtte et demens­venligt samfund (initiativ 14)

Regeringen og satspuljepartierne har afsat i alt 470 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af den nye nationale demenshandlingsplan 2025

Midlerne er prioriteret til 23 konkrete initiativer, og et af disse er initiativet ”lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et demensvenligt samfund”. 

Der er 24,2 mio. kroner til udmøntning i puljen, og samtlige midler udmøntes i 2017. De tildelte midler kan dog anvendes i hele projektperioden, som løber til udgangen af 2019.

Puljen er udløbet og projekterne er afsluttet. Se erfaringsopsamlingen fra januar 2020 fra projekterne:

Demensvenligt samfund - Erfaringer, eksempler og ideer

Udmøntning af puljen

Sundhedsstyrelsen modtog 84 ansøgninger for mere end 98 mio. kr.

Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er der tildelt midler til 11 projekter med deltagelse af kommuner, organisationer og virksomheder.

Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med puljen og de udmeldte krav i puljeopslaget. I vurderingen er der lagt vægt på i hvor høj grad følgende kriterier skønnes opfyldt:

 • At projektbeskrivelsen indeholder en klar og præcis beskrivelse af formål og mål samt kriterier for målopfyldelse
 • At projektbeskrivelsen sandsynliggør, at projektet understøtter puljens formål gnm. mindst ét af de tre indsatsområder
 • At projektbeskrivelsen angiver, hvorledes og i hvilket omfang projektet bygger på viden, erfaringer, best practice m.v. fra andre initiativer
 • At evalueringen fremgår tydeligt af projektbeskrivelsen, herunder hvordan der evalueres, hvorvidt, hvordan og hvorfor projektets mål er nået
 • At det er sandsynliggjort, at aktiviteterne vil være bæredygtige, også efter projektperiodens afslutning
 • At det er sandsynliggjort, at projektet vil kunne skabe resultater, der efterfølgende kan deles og udbredes til andre aktører efter projektperioden.

Det er endvidere vurderet positivt, hvis:

 • Initiativet passer ind i eller supplerer allerede eksisterende lokale eller landsdækkende initiativer, der understøtter et demensvenligt samfund
 • Hvis projektet har flere samarbejdspartnere og kan styrke samarbejdet ml. forskellige aktører
 • Hvis medfinansiering indgår i projektet.

Endelig blev der efterstræbt en geografisk fordeling af projekter og at alle tre områder – lokale eller landsdækkende partnerskaber, oplysningskampagner og aktiviteter med frivillige - prioriteres.

Følgende ansøgere har modtaget tilsagn om støtte:

 • Alzheimerforeningen - 6.682.808 kr.
 • Caretoons ivs - 325.051 kr.
 • DGI - 3.131.410 kr.
 • Egedal kommune - 926.000 kr.
 • Faaborg-Midtfyn kommune - 99.140 kr.
 • Greve kommune - 2.456.185 kr.
 • Helsingør kommune - 3.725.000 kr.
 • Varde kommune - 620.000 kr.
 • Ældre Sagen - 3.969.457 kr.
 • Aalborg kommune - 813.263 kr.
 • Aarhus kommune - 1.426.200 kr.

Samlet oversigt samt resume af projekterne

Om puljen

Formålet med puljen er at støtte lokale eller landsdækkende aktiviteter, som kan bidrage til at fremme et demensvenligt samfund.

I puljen er der fokus på to områder:

 • At det offentlige rum tænkes og indrettes mere demensvenligt. Dette kan bl.a. indebære, at en række aktører på tværs af myndigheder, sektorer, erhverv og interesser går sammen om demensvenlige initiativer - det være sig lokalt eller landsdækkende.
 • At tilvejebringe mere viden om demens i samfundet, så flere ved, hvad det vil sige at have demens. Hensigten er, at mennesker med demens og deres pårørende skal kunne blive mødt med forståelse og venlighed. Der kan også være brug for en hjælpende hånd til fx at bryde den sociale isolation, der kan følge med en demenssygdom. Som eksempel på initiativer nævnes bredt forankrede oplysningskampagner.

Projekternes indhold

Indholdet af de konkrete projekter, der søges om midler til, skal kunne bidrage til at puljens formål bliver opfyldt, og skal indeholde et eller flere af følgende indsatsområder:

1. Etablering af lokale eller landsdækkende partnerskaber, som eksempelvis kan have til formål at sikre demensvenlige indkøbsmuligheder, transportmuligheder, fysiske omgivelser, lokalplaner og lignende

Indsatsområdet sigter til aktiviteter, der kan udvikle og fremme demensvenlige fysiske rammer og omgivelser, enten på lokalt eller på landsdækkende plan. Sådanne aktiviteter kan fx indgås som partnerskaber mellem kommuner, regioner, private aktører, herunder virksomheder og organisationer, der ud fra hver deres perspektiver og med hver deres ressourcer kan bidrage til en fælles aktivitet, der vil kunne skabe et mere demensvenligt (lokal)samfund. Aktiviteterne kan fx bygge på allerede eksisterende indkøbsmuligheder, særlige forhold i forbindelse med transportmuligheder, sociale eller kulturelle tilbud etc. Aktiviteterne kan også fx bestå i supplement til en lokalplan, der vil medvirke til at gøre de fysiske omgivelser mere demensvenlige.

2. Gennemførelse af bredt forankrede oplysningskampagner

Dette indsatsområde omhandler aktiviteter, der vil kunne bidrage til at udbrede oplysning i samfundet (lokalt eller landsdækkende) om demens. Det drejer sig både om oplysning om sygdommen og dens konsekvenser, samt om hvordan man bedst muligt møder mennesker med demens og pårørende med forståelse og venlighed i dagliglivet.

3. Gennemførelse af konkrete projekter, hvor frivillige skaber aktiviteter for mennesker med demens og deres pårørende

Dette indsatsområde sigter til aktiviteter, hvor frivillige er de centrale aktører i at fremme aktiviteter til gavn for borgere med demens og deres pårørende. Disse initiativer kan bestå af en bred vifte af forskellige aktiviteter, som man ved, vil kunne gavne borgere med demens og pårørende. Der kan være tale om aktiviteter såvel i hjemmet som udenfor, fx aktiviteter i form af sociale eller kulturelle tilbud.

Puljen kunne søges af kommuner, regioner, private aktører og virksomheder samt organisationer.

Puljeopslag

Obs. puljeopslaget er et genopslag, grundet præcisering af muligheden for at ansøge om midler til dækning af moms. 

Opdateret 17 JAN 2020