xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Sygdomsmestring ved lavt stofskifte

Kommuner og patientorganisationer på stofskifteområdet kunne i perioden 25. marts til 10. maj 2021 ansøge om midler til iværksættelse og afprøvning af tilbud om sygdomsmestring til borgere med lavt stofskifte. Puljen er på 5,3 mio. kr.

Formål

Formålet med puljen er at understøtte iværksættelse af tilbud, der kan give borgere med lavt stofskifte viden og indsigt i sygdommen, dens symptomer og fremtrædelsesformer samt støtte dem i at mestre livet med kronisk sygdom. Målet er desuden at indsamle viden og erfaringer om tilrettelæggelse og organisering af tilbud om læring i sygdomsmestring til borgere med lavt stofskifte.

Målgruppe

Midlerne kunne søges af kommuner og patientorganisationer alene eller af kommuner og patientorganisationer, der indgår et samarbejde om tilbuddet. Flere kommuner kunne også søge sammen.

Projektperiode

Projektperioden løber fra 31. december 2021 til 30. april 2024. 

Baggrund

Puljen blev udmøntet på baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets rapport ’Eftersyn af tilbud til patienter med lavt stofskifte, august 2018’, hvor der blev indgået en politisk aftale om udmøntning af i alt 17 mio. kr. i perioden 2018-2021 til en række initiativer på stofskifteområdet, der skal bidrage til at forbedre indsatsen over for borgere med lavt stofskifte.

Udmøntning af puljen

Puljen blev første gang opslået den 20. januar 2020, hvor det kun var kommuner, som havde mulighed for at søge midler. På grund af manglende ansøgninger valgte Sundhedsstyrelsen derfor at genopslå puljen den 25. marts 2021 med den præcisering, at både kommuner og patentforeninger på stofskifteområdet – gerne i samarbejde – havde mulighed for at søge om midlerne. 

Sundhedsstyrelsen modtog i alt to ansøgninger til et samlet beløb på 6.038.300 kr. Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er puljens i alt 5,3 mio. kr. fordelt til de to projekter.

Sundhedsstyrelsen har vurderet ansøgningerne i forhold til formålet med puljen og de udmeldte kriterier i puljeopslaget.

I vurderingen er der lagt vægt på i hvor høj grad følgende kriterier skønnes opfyldt:

 • I hvilken grad det i ansøgningen er klart og præcist beskrevet, hvordan projektet understøtter puljens formål om at iværksætte tilbud, som har til formål at give borgere med lavt stofskifte viden og indsigt i sygdommen, dens symptomer og fremtrædelsesformer.
 • I hvilken grad det i ansøgningen er klart og præcist beskrevet, hvordan projektet understøtter puljens formål om at støtte borgere med lavt stofskifte i at mestre livet med lavt stofskifte.
 • I hvilken grad det i ansøgningen er klart og præcist beskrevet, hvordan projektet understøtter puljens formål om at indsamle viden og erfaringer om tilrettelæggelse og organisering af tilbud om læring i sygdomsmestering til borgere med lavt stofskifte med henblik på potentialet til at skabe ny praksis og løsninger, der kan overføres til fx andre kommuner.
 • I hvilken grad projektets organisering, ledelsesmæssige forankring, tilknyttede kompetencer og erfaring samt tids- og milepælsplan er klart og præcist beskrevet i ansøgningen og sandsynliggør projektets gennemførelse.
 Ansøger Projekttitel Formål Beviliget beløb
Stofskifte-foreningen Stofskifte-Portalen; 
Lær virtuelt og lev livet optimalt med stofskiftediagnosen
At fremme sygdomsmestring ved at udvikle en Digital StofskiftePortal, og dermed højne livskvalitet hos alle med for lavt stofskifte. Den digitale StofskiftePortal indeholder fire elementer: 
 1. Sygdomsmestring (Online læringsmoduler) 
 2. ’Cafe’-rådgivning (Virtuel peer-støtte gruppe med fokus på at fremme sygdomsmestring) 
 3. Inspiration (Blog, Vblog, Podcast der kan fremme sygdoms-mestring) 
 4. Selvmonitoring (ThyPro App) som ikke en del af projektet, men kører sideløbende.
Den digitale StofskiftePortal vil indeholde en række forskellige sundhedspædagogiske og sundhedsfremmende online tilbud i form af bl.a. enkeltstående info/vidensvideoer, konkrete korte sygdomsmestringsforløb, online coaching, artikler, casestudier, specialistinterviews, m.v.
 
2.650.000 kr.
Vejen Kommune Lev livet med lavt stofskifte At etablere et tilbud om træning og sygdomsmestring målrettet borgere med et lavt stofskifte i Vejen Kommune der sikre: 
 1. at borgerne opnår en indsigt i deres sygdom, symptomer og fremtrædelsesformer samt hvordan de bedst muligt kan mestre livet med deres sygdom. 
 2. at borgerne får kendskab til det lokale foreningsliv og netværk af frivillige, og de muligheder der er i forhold til træning/bevægelse og et socialt fællesskab.
 3. at der etableres et samarbejde med en lokal eller regional patientforening, hvor borgerne undervejs og efterfølgende kan søge hjælp, vejledning og et fællesskab med andre i samme sygdomssituation.
 4. at der indsamles viden og erfaringer om tilrettelæggelse og organisering af et tilbud om læring i sygdomsmestring til borgere med lavt stofskifte. Og efterfølgende udarbejde et materiale, der kan formidles til inspiration til øvrige kommuner.
 5. at der udarbejdes et koncept for evalueringen af den borgeroplevede  valitet samt om der samfundsmæssigt kan være en økonomisk gevinst ved at tilbyde sygdomsmestring til målgruppen.
2.650.000 kr

Spørgsmål vedrørende økonomi

Chefkonsulent, Kasper Dahl 
Telefon: 72 26 94 54
E-mail: kda@sum.dk

Materialer

Ansøgningsskema

Vejledning

Sygdomsmestring ved lavt stofskifte (Sundhedsstyrelsen 2020)

Fakta om lavt stofskifte

Opdateret 18 MAJ 2022