xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udbredelse og forankring af peers-indsatser til mennesker med psykiske lidelser i kommuner og regioner

Baggrund

Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 er der afsat 20,5 mio. kr. til at øge og forankre inddragelsen af peers i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Peers er personer med brugerbaggrund og erfaringer viser, at inddragelse af personer, der har egne erfaringer med psykisk lidelse, er med til at øge kvaliteten i den indsats, der ydes for mennesker med psykiske lidelser.

Der er igangsat mange tiltag og projekter, hvor der anvendes peers i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Sundhedsstyrelsen har derfor udviklet et videnskatalog, som giver et overblik over, hvordan der tidligere er arbejdet med peerstøtte i Danmark.

Peers har mulighed for at give et andet perspektiv end de sundhedsprofessionelle, og yde en hjælp hvor der er fokus på en ligeværdig relation med mulighed for at spejle sig i en, der selv har erfaringer med en psykisk lidelse. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens videnskatalog, kan der søges om midler til at forankre og implementere tiltag for peers i regioner og kommuner, evt. i samarbejde med frivillige organisationer.

Tildeling af midler

Disse projekter har fået midler:

  • Psykiatrien i Region Nordjylland: Tættere på – Peerstøtte i fleksibel opsøgende psykosebehandling i nærmiljøet
  • Velfærdssekretariatet, Køge Kommune: Håb og Forandring #sammenom
  • Familiehuset, Lejre Kommune: Sammen om hinanden - frirummet
  • Psykiatrien i Region Syddanmark: På arbejdsmarkedet med Peerstøtte – et udviklingsprojekt i Region Syddanmark
  • Hillerød Kommune: Peerstøtte i det nære sundhedsvæsen
  • Favrskov Kommune: Peerstøtte Favrskov
  • Handicap- og Psykiatriafdelingen, Thisted Kommune: Udvikling og implementering af peerstøtte i Thisted
  • Psykiatrisk Center Amager, Region Hovedstadens Psykiatri: Værekstedet MMA – aktiviteter for og af brugere i psykiatrien

Ansøgning og frist

1. november 2019 kl. 12.00. 

Spørgsmål

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen: 

Faglige spørgsmål kan rettes til:

Fuldmægtig Ida Thorborg Monrad
Telefon: 9351 8535
E-mail: idtm@sst.dk

eller

Fuldmægtig, Maj Back Nielsen
Telefon: 93 51 87 59
E-mail: mban@sst.dk

Økonomiske spørgsmål kan rettes til:

Chefkonsulent, Kasper Dahl 
Telefon: 72 26 94 54
E-mail: kda@sum.dk 

Ansøgningsmateriale

Satspuljeopslag

Vejledning

Ansøgningsskema

Videnskatalog: Forankring og implementering af peerstøtte

Opdateret 28 JAN 2020