xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Demens­handlingsplan: Nationale anbefalinger til optimale tvær­sektorielle og tværfaglige forløb (initiativ 6)

Regeringen og satspuljepartierne har afsat 470 mio. kr. til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af en ny national demenshandlingsplan 2025. Midlerne er prioriteret til 23 konkrete initiativer på demensområdet under følgende fokusområder:

  • Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
  • Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering 
  • Støtte til mennesker med demens og pårørende 
  • Demensvenlige boliger og samfund 
  • Øget videns- og kompetenceniveau

'Nationale anbefalinger til optimale tværsektorielle og tværfaglige forløber' er initiativ 6 og hører til fokusområdet 'Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling'.

Som opfølgning på den nationale demenshandlingsplan fra 2010 har alle regioner udarbejdet et forløbsprogram eller en samarbejdsmodel (fremover: forløbsprogram) på demensområdet, ligesom demens indgår i de aktuelle sundhedsaftaler. Forløbsprogrammerne beskriver den tværfaglige og tværsektorielle indsats for alle dele af et patient- og plejeforløb og har til formål at synliggøre opgave- og ansvarsfordelingen for de relevante aktører.

På tværs af regionerne er der imidlertid variation i organiseringen af indsatsen og kvaliteten i de forskellige forløbsprogrammer. Det betyder, at et forløb med demens kan se forskelligt ud alt afhængig af, hvor man bor. Der er derfor behov for at styrke indsatsen for at skabe sammenhængende forløb og mere ensartet kvalitet i tilbud på tværs af sektorer til mennesker med demens. 

Evaluering 

Sundhedsstyrelsen har i 2017 gennemført en ekstern evaluering af de eksisterende forløbsprogrammer med henblik på at afdække aktuelle indsatser, eventuelle udfordringer samt god praksis i forhold til indhold og implementering.

Evaluering af de regionale forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler for patienter med demens

Opdatering 7. marts 2018: Nogle formuleringer er præciseret i rapporten. Det drejer sig om Region Nordjyllands tilgang til udredning, opfølgning på medicinsk behandling, kommunernes træningstilbud samt en rettelse af figur 5. 

Demenskoordinatorfunktioner

Sundhedsstyrelsen har i processen fået undersøgt, hvad det indebærer at have en demenskoordinatorfunktion i kommunen. Som grundlag for at kunne beskrive funktionen nærmere belyser undersøgelsen i overblik kommunernes typiske anvendelse af en demenskoordinatorfunktion; hvad den i hovedtræk indbefatter, og hvilke kompetencer koordinatorerne typisk har.

Demenskoordinatorfunktioner og -kompetencer

Nationale anbefalinger 

På baggrund af evalueringen udarbejdede Sundhedsstyrelsen i 2018 nationale anbefalinger for tværsektorielle og tværfaglige forløb for mennesker med demens.

Anbefalingerne var i høring fra 10. oktober til 5. november 2018. Se materialet på høringsportalen

Opdateret 17 JAN 2023