xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fællesskab på klippekort i hjemmeplejen

17 kommuner har i perioden 2018-2022 arbejdet målrettet med at mindske ensomhed blandt ældre modtagere af hjemmepleje ved at afprøve en klippekortsmodel, som har givet ældre mulighed for at få vejledning, støtte og ledsagelse til sociale aktiviteter. Denne udgivelse samler op på erfaringerne.

VIDEN OG INSPIRATION 30 AUG 2022

Ensomhed er særligt udbredt blandt ældre, som modtager hjemmepleje. Derfor har klippekortsmodellen været afprøvet som en mulighed for at styrke ældres tilgang til sociale aktiviteter. 

Erfaringerne har vist, at der er et stort potentiale i at tilbyde fleksible og individuelt tilrettelagte borgerforløb i forhold til at afhjælpe ensomhed. Mange i målgruppen af ensomme modtagere af hjemmepleje har komplek¬se behov som følge af fysiske, psykiske eller sociale problemstillinger. Skal disse borgere hjælpes ud af ensomhed, kræver det et differentieret tilbud, som kan imødekomme borgernes individuelle barrierer og behov. 

Erfaringsopsamlingen viser også, at især hjemmeplejens mulighed for at ledsage borgere til sociale aktiviteter har været et godt værktøj til at få ensomme modtagere af hjemmepleje til at indgå i fællesskaber.

På baggrund af erfaringerne fra projekterne har Sundhedsstyrelsen udviklet fem pejlemærker for arbejdet med at mindske ensomhed blandt modtagere af hjemmepleje:

  1. Sørg for, at der er systematisk fokus på opsporing, så ingen bliver overset
  2. Afklar ønsker, behov og barrierer, så borgeren kan guides ind i et meningsfuldt fællesskab
  3. Ban vejen for, at borgeren kan indgå i fællesskaber
  4. Skab mulighed for fællesskaber, som kan give borgeren nære relationer
  5. Skab alliancer med frivillige aktører, så kommunen og frivillige kan hjælpe hinanden med at afhjælpe ensomhed