xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Grænseværdier

Grænseværdierne for ikke-ioniserende stråling som fx radio- og mikrobølger følger anbefalinger fra EU.

De grænseværdier, der bruges i Danmark, har baggrund i anbefalinger fra Det Europæiske Råd, der er baseret på værdier fastlagt af den internationale kommission for beskyttelse imod ikke-ioniserende stråling (ICNIRP). Disse grænseværdier bliver fulgt i de fleste europæiske lande, herunder de øvrige nordiske lande.

På nuværende tidspunkt er opvarmning den eneste veldokumenterede effekt af radio- og mikrobølger fra eksempelvis mobiltelefoner og trådløse netværk. Denne opvarmning sker som følge af, at radio- og mikrobølgernes energi absorberes i et givent materiale. Der kan opstå varmeskader af radio- og mikrobølger på levende væv, hvis den afsatte energi bliver så høj, at organismen ikke kan kompensere for opvarmningen. Varmeeffekten er veldokumenteret, og den danner baggrund for de nuværende grænseværdier for radio- og mikrobølger.

Enkelte europæiske lande har med forskellige begrundelser fastsat egne grænseværdier for befolkningens udsættelse for radio- og mikrobølger. Begrundelsen for dette kan være en påstået øget sygdomsrisiko, frygt i befolkningen eller andre forhold. Fastsættelsen af disse specifikke nationale grænseværdier vurderes ikke at have baggrund i videnskabelig forskning eller i de internationale anbefalinger sat af EU eller WHO.

Den øgede brug af trådløse teknologier har medført højere niveauer af radio- og mikrobølgestråling i vores omgivelser, men strålingsniveauerne er stadig væsentligt lavere end de anbefalede grænseværdier.

Enheder for grænseværdier

Grænseværdier opgives i måleenheden SAR (specific absorption rate) og måles i watt per kilogram (W/kg). Der er også fastsat grænseværdier for feltstyrken af magnetfelter (Tesla, T), feltstyrken af elektriske felter (volt per meter, V/m) og effekttætheder (watt per kvadratmeter, W/m2) for ikke-ioniserende stråling.

Grænseværdierne bygger på forsøg med celler og dyr og på erfaringer fra studier af mennesker, og er baseret på varmepåvirkninger forårsaget af radio- og mikrobølger. For at tage højde for usikkerheder og minimere sundhedsskadelige effekter indeholder grænseværdierne en sikkerhedsmargin svarende til en faktor 10 til 50. 

I EU opererer man med en SAR-grænseværdi på 2 W/kg gældende for markedsføringen af mobiltelefoner, trådløse telefoner, babyalarmer mv. Det betyder, at producenterne af trådløst udstyr er forpligtede til at holde produktets maksimale SAR-værdi under 2 W/kg, hvis produktet skal kunne markedsføres i et EU-land.

Hvor høje er strålingsniveauerne?

Herunder henvises til en række undersøgelser af strålingsniveauer, som mobilmaster, mobiltelefoner og trådløse netværk kan give anledning til.

Målinger i Danmark

Rambøll foretog i 2020 de første målinger af strålingsniveauerne fra 5G-mobilmaster. De højeste strålingsniveauer, målt i gadeplan for alle relevante antenneteknologier, lå over 500 gange lavere end grænseværdien. Heraf udgjorde strålingsniveauer fra 3G og 4G de primære bidrag, hvorimod bidraget fra 5G var lille.

Link til rapporten

 

Rambøll foretog i 2019 målinger af strålingsniveauerne fra mobilmaster ni forskellige steder i København. De højeste målte strålingsniveauer i gadeplan lå over 200 gange lavere end grænseværdien.

Link til rapporten

 

Aalborg Universitet offentliggjorde i 2004 en rapport, som omfatter målinger af strålingsniveauerne fra mobilmaster i Ålborg. Den højeste måleværdi var cirka 100 mW/m2, hvilket er 100 gange lavere end den anbefalede grænseværdi. 

Link til rapporten

Målinger i andre lande

Et studie fra 2022 har undersøgt udviklingen i den dagligdags eksponering fra mobilmaster, WiFi og Bluetooth i perioden 2017 til 2020. Data fra lidt over 250.000 personer i 13 lande blev opsamlet ved hjælp af en smartphone-app udviklet til projektet. Studiet fandt, at den totale eksponering - skønt langt under grænseværdierne - overordnet set steg med en faktor 2.3 i perioden, med eksponeringen fra WiFi indendørs som den primære bidragyder. Studiet kan dog ikke sige noget om eksponeringen fra brugerens egen mobiltelefon, laptop eller tablet, da det ikke var muligt at måle eksponeringen fra disse kilder med en smartphone-app.

Link til artiklen (open access)

 

Den svenske strålebeskyttelsesmyndighed har udviklet et bilmonteret målesystem, som siden 2012 er blevet brugt til at måle udendørs strålingsniveauer i og omkring flere svenske byer. I en rapport opsummeres alle målinger foretaget i perioden 2012-2020. De målte værdier har i tætbebyggede områder været stigende i perioden, men er fortsat under grænseværdierne. Gennemsnitsniveauer i store byer er målt til 3-7 mW/m2. Der har dog været offentlige steder, hvor de målte værdier har nærmet sig grænseværdierne. Den højeste målte værdi var således 1300 mW/m2, svarende til ca. 20% af grænseværdien. Rapporten konkluderer på denne baggrund, at det fortsat er vigtigt at overvåge udviklingen i strålingsniveauerne i samfundet.

Link til rapporten

 

Den norske strålebeskyttelsesmyndighed har analyseret målinger af strålingsniveauerne fra mobilmaster forskellige steder i og omkring Kristiansand i perioden 2013-2019. De højeste værdier var cirka 300 gange lavere end de anbefalede grænseværdier. Målingerne indikerer, at indførelsen af 4G telekommunikation ikke nødvendigvis har medført højere strålingsniveauer.

Link til rapporten

 

I den spanske region Catalonien har regeringen siden 2009 overvåget og dokumenteret intensiteten af radio- og mikrobølgestråling i nærheden af mobilmaster, ved hjælp af fast installerede måleinstrumenter. Desuden er der blevet foretaget målinger på mere end 4.500 forskellige steder i Catalonien med håndholdte måleinstrumenter. Målingerne viser, at strålingsniveauerne har været stigende, men stadig ligger væsentligt under grænseværdierne.

Link til rapporten

Opdateret 28 NOV 2022