xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Langsigtet løsning for håndtering af radioaktivt affald

Sundhedsstyrelsen deltager i arbejdet med etablering af et mellemlager eller depot for lagret radioaktivt affald. Vores rolle er at være tilsynsmyndighed og sikre, at lagringen og til sidst deponeringen af det radioaktive materiale til enhver tid foregår sikkert og strålebeskyttelsesmæssigt forsvarligt.

Rolle og ansvar

Uddannelses- og Forskningsministeriet har ansvar for at etablere den langsigtede løsning til håndtering af det radioaktive affald, der i dag lagres ved Dansk Dekommissionering ved Risø. Uddannelses- og Forskningsministeriet overtog dette ansvar fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2015.

Sundhedsstyrelsens rolle er at tage stilling til, om sikkerheden og strålebeskyttelsen er tilstrækkelig i de løsningsforslag, der fremsættes til håndtering af det radioaktive affald. Sundhedsstyrelsen må ikke anvise konkrete løsninger for affaldshåndteringen, fordi det går imod princippet om tilsynsmyndighedens uafhængighed.

Sikkerhed

Sikkerhed er det centrale strålebeskyttelsesmæssige aspekt i at etablere et lager eller et depot. Etablering foregår over flere stadier, hvor Sundhedsstyrelsen bidrager på flere trin, men hvor flere andre myndigheder også involveres. Sundhedsstyrelsen inddrages på alle stadier i processen, hvor spørgsmål, der har betydning for sikkerhed og strålebeskyttelse, behandles.

Sundhedsstyrelsen fastsætter strålebeskyttelsesmæssige krav til anlægget, som har indvirkning på områder som fx lokalisering, geologi, miljøbeskyttelse mv. Sammen med andre myndigheders krav bliver de overordnede rammer for udformning af et lager eller et depot fastlagt. Når der foreligger et forslag til udformning, tager vi stilling til, om de strålebeskyttelsesmæssige krav er overholdt på dette stadie. Vi ser også på, om planerne for yderligere detaljering af forslaget gør det muligt fortsat at overholde kravene.

Konkret gennemgås dokumentationen for sikkerhed, som for eksempel beskrivelser af konstruktioner og planer for drift, modelberegninger for sikkerhed, mm. Herefter stiller vi spørgsmål og beder sædvanligvis om uddybende forklaringer eller yderligere materiale. Sundhedsstyrelsen kan også bruge ekstern konsulentbistand til særlige fagspecifikke vurderinger.

 

Mellemlager eller depot?

Et mellemlager er en bygning/konstruktion eller et anlæg, hvor radioaktivt affald kan placeres, med det formål senere at udtage det. For et mellemlager er sikkerheden bestemt af aktive tiltag.

 

Det betyder, at man konstant overvåger lageret og affaldet deri, så det er muligt at gribe ind og hindre spredning af radioaktive stoffer, hvis affaldsbeholdere bliver utætte eller i forbindelse med ulykker.

 

Se et eksempel på et mellemlager

 

Et depot er en konstruktion eller et anlæg, hvor radioaktivt affald placeres, uden hensigt om senere at udtage det. For et depot er sikkerheden, mens depotet er i drift, bestemt af de samme aktive tiltag som for et mellemlager.

 

Når lageret er fyldt, bliver depotet lukket og forseglet. Herefter bliver sikkerheden bestemt af passive sikkerhedsbarrierer, det vil sige samspillet mellem affaldsbeholderne, og de konstruktioner de er placeret i, samt de geologiske lag, der omgiver depotet

 

Det betyder, at de radioaktive stoffer i affaldet over tid dels vil henfalde, dels spredes på en kontrolleret måde. På den måde vil kravene til sikkerhed og strålebeskyttelse altid være opfyldt, så depotet ikke udgør en risiko for det omgivende miljø.

 

Se nogle eksempel på depoter:

 

SFR i Sverige

 

Onkalo i Finland

Opdateret 14 MAR 2024