xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fælles undervisning for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Ny pulje skal gennem fælles undervisning give bedre forløb og sammenhæng for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Fire projekter fra hver sin region har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om, at de har fået midler fra puljen til fælles undervisningsforløb for medarbejdere i de regionale og kommunale psykosociale- og misbrugsbehandlingstilbud. Puljen er en del af regeringens Aftale om satspulje på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020. De fire projekter modtager i alt 6,7 millioner kroner over to år.

Målet med projektet er at etablere fælles undervisning i eksisterende redskaber, metoder, mv. for medarbejdere på tværs af sektorer. Undervisningen har til formål at sikre, at der er klarhed om ansvarsfordelingen mellem de involverede parter samt sikre, at der er en fælles forståelse af opgavefordeling, metoder ect. Undervisningen har samtidigt til formål at sikre, at alle eksisterende redskaber og lovgivning samt anderkendte virksomme metoder anvendes i indsatsen og behandlingen af de relevante borgere for derved at skabe sammenhængende indsatser, stabile rammer og reduktion i antallet af voldsepisoder.

Projekterne, som har modtaget støtte, er samarbejdsprojekter mellem region og en eller flere kommuner. Der er givet støtte til projekter fra fire regioner i samarbejde med 48 kommuner. Sundhedsstyrelsen modtog i alt fire ansøgninger.

Herunder kan du læse projektbeskrivelserne for de fire projekter, der har fået tilsagn om midler fra puljen:

Region Hovedstaden: Fælles undervisning om psykiatri og misbrug i Region Hovedstaden

Region Midtjylland: Bedre forløb og sammenhæng for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug i Region Midtjylland
 
Region Nordjylland: Fælles undervisning vedrørende misbrugsbehandling af mennesker med sindslidelser i Nordjylland 
 
Region Syddanmark: ”Vi bygger bro” – fælles undervisning for Region Syddanmark og de 22 kommuner

Herunder finder du skema med kontaktperson tilknyttet de seks projekter:

Kontaktperson for projekterne

Baggrund for puljen

Puljen indgår i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, hvor det fremgår, at der i perioden 2017-2018 afsættes i alt 8 millioner kroner til fælles undervisning i eksisterende redskaber, metoder mv. for medarbejdere i den regionale psykiatri og de kommunale psykosociale- og misbrugsbehandlingstilbud.

For at give gode forløb og sammenhæng i indsatsen for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug oprettedes en pulje til fælles undervisningsforløb for medarbejdere i den regionale psykiatri og på kommunale psykosociale- og misbrugsbehandlingstilbud med henblik på at styrke samarbejdet om borgeren og arbejdet med de koordinerende indsatsplaner.

Samtidig har undervisningen til formål at sikre, at de eksisterende redskaber og anerkendte metoder anvendes i indsatsen og behandlingen af borgeren, for at skabe sammenhængende indsatser, stabile rammer og reduktion i voldsepisoder.

Der kan ydes støtte til fælles undervisning for både det sundhedsfaglige og socialfaglige personale. Undervisningen kan blandt andet omhandle klarlægning af ansvarsfordeling, retmæssig brug af koordinationsredskaber og voldsforebyggelse.

Målgruppen for satspuljens projekter er medarbejdere i den regionale psykiatri og medarbejdere i kommunerne, der arbejder med psykosociale indsatser og/eller misbrugsbehandling.

Ansøgningsmateriale

Frist for ansøgning om midler var den 17. april 2017.

Puljeopslag

Ansøgningsskema 1

Ansøgningsskema 2

Ansøgningsskema 3

Ansøgningsskema 4

Vejledning

Spørgsmål og svar

Kan der ansøges om midler til at dække vikarudgifter for medarbejdere, der er på uddannelse?

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på at puljemidlerne kan benyttes til at frikøbe medarbejder fra institutionerne og ansætte vikarer i de perioder hvor der er fællesundervisning. Puljemidlerne kan dække 50% af udgifterne til opretholdelse af den almindelige drift i institutionerne.

Er det regionale botilbud inkluderet i målgruppen?

Sundhedsstyrelsen kan informere om, at de regionale botilbud betragtes som en del af målgruppen på lige fod med de kommunale botilbud.
Opdateret 16 NOV 2018