xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forskningsmidler til sundhedsfaglig hjælp med kønsidentitets­forhold: LGBTI-handlingsplan 2018-2021

Udmøntning af forskningsmidler til sundhedsfaglig hjælp med kønsidentitetsforhold

Hermed inviteres sundhedsfaglige forskere til at ansøge om midler til forskning i sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 1. juni 2023 kl. 12.00. 

Tidsramme

Sundhedsstyrelsen forventer at give tilskud til de udvalgte ansøgere senest den 1. oktober 2023. Projektstart er senest den 1. januar 2024. Projekterne skal afsluttes inden udgangen af 2026.

Baggrund for puljen

Handlingsplan til at fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer fra 2018 er der afsat midler til forskning i sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. Puljen er et projekt i regi af Sundhedsstyrelsens Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. 

Videnscenteret skal understøtte udviklingen af viden i sundhedsvæsnet og formidling af viden til fagpersoner, brugere og andre interessenter, bl.a. gennem forskning samt etablering af databaser, ved at arrangere kurser og konferencer mm. Det fremgår endvidere, at nogle af forskningsmidlerne skal bruges på børne-/ungeområdet, hvor der er særlig sparsom erfaring, samt på det kirurgiske område, hvor der forventes en øget aktivitet, og hvor behandlingstilbud er under opbygning.

Formål

Forskningsmidlerne uddeles med henblik på at yde støtte til kvantitativ såvel som kvalitativ forskning på områder, der endnu ikke er videnskabeligt velbelyste, og som bidrager til et eller flere af følgende formål:

  • Udvikling af nye behandlingsmodaliteter eller afprøvning og forbedring af eksisterende behandlingsmodaliteter
  • Opbygning af viden om behandlingseffekt/bivirkninger/skadevirkninger ved eksisterende behandlingsformer, herunder på kort, mellemlang og lang sigt
  • Styrkelse af viden om udvælgelse af kandidater til forskellige behandlingsformer, herunder kønsmodificerende kirurgi

Derudover lægges vægt på, at forskningen bidrager til styrkelse af viden og faglig kvalitet i det sundhedsfaglige tilbud på områder, der vurderes væsentlige af både borgere og fagpersoner.

Puljeemner og fordeling af midler til videnscenterets indsatser har været drøftet i Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. 

Hvem kan søge?

Både medlemmer af videnscenteret og andre sundhedsfaglige forskere inviteres til at søge midler fra puljen.

Kriterier der lægges vægt på i udvælgelsen

Innovationsfonden vil vurdere ansøgninger i forhold til hvilke projekter der er ’støtteegnede’ henholdsvis ’ikke-støtteegnende’. Herefter vurderer Sundhedsstyrelsen ansøgninger ud fra nedenstående vurderingskriterier og træffer afgørelse om, hvilke(t) projekt(er) der modtager støtte.

  • Formålet med projektet
  • Den forventede effekt af projektet 
  • Projektets robusthed og gennemførlighed 
  • Økonomi og proportionalitet 
  • Forskningshøjde
  • Relevans

Se nærmere om kriterier og betingelser mv. i puljeopslaget.  

Økonomi

Det samlede beløb, som udmøntes i ansøgningspuljen for perioden er 3.500.000 kr. Sundhedsstyrelsen forventer, at midlerne enten kan støtte ét forskningsprojekt eller fordeles på flere. 

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Yderligere oplysninger

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen.

Sundhedsfaglige spørgsmål

Fuldmægtig Emilie Sofie Esbirk, telefon 21 28 97 34 og e-mail emse@sst.dk

Økonomiske spørgsmål

Budgetmedarbejder Susanne Jakobsen, telefon 72 22 75 12 og e-mail sjak@sst.dk

Se desuden

Forskningsmidler til sundhedsfaglig hjælp med kønsidentitetsforhold: LGBT+-handlingsplan 2022-2025

Puljeopslag: Supplerede rådgivning af personer med kønsidentitetsforhold

Puljeopslag: Vidensafdækning af årsager til afbrydelse af medicinsk behandling, selvmedicinering mv. ved kønsidentitetsforhold: LGBT+-handlingsplan 2018-2021

Opdateret 12 OKT 2023