xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forskningsmidler til sundhedsfaglig hjælp med kønsidentitetsforhold: LGBT+-handlingsplan 2022-2025

Udmøntning af forskningsmidler til sundhedsfaglig hjælp med kønsidentitetsforhold.

Sundhedsstyrelsen inviterer sundhedsfaglige forskere til at ansøge om tilskud til projekter inden for en samlet sum på 2,9 mio. kr. til forskning i sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 15. januar 2024 kl. 12.00.

Tidsramme

Sundhedsstyrelsen forventer at give tilsagn om tilskud senest i april 2024. Projektstart er inden udgangen af 2024.

Baggrund og formål

Under LGBT+ handlingsplanen 2022-2025 er der afsat midler til videreførelse af Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold. I regi af Videnscenteret er der afsat 2,9 mio. kr. til forskning i sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold, herunder 1,4 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025.

Forskningsmidlerne kan støtte forskning i sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold, der bidrager til styrkelse af viden og faglig kvalitet i det sundhedsfaglige tilbud på områder, der vurderes væsentlige af både borgere og fagpersoner.

Projektets indhold

Forskningsmidlerne uddeles med henblik på at yde støtte til kvantitativ såvel som kvalitativ forskning på områder, der endnu ikke er videnskabeligt velbelyste, og som bidrager til et eller flere af følgende formål:

 • Udvikling af nye behandlingsmodaliteter eller afprøvning og forbedring af eksisterende behandlingsmodaliteter
 • Opbygning af viden om behandlingseffekt/bivirkninger/skadevirkninger ved eksisterende behandlingsformer, herunder på kort, mellemlang og lang sigt
 • Styrkelse af viden om udvælgelse af kandidater til forskellige behandlingsformer

Derudover lægges der vægt på, om forskningsmidlerne kan bidrage til nationalt eller internationalt samarbejde.

Hvem kan søge?

Både medlemmer af Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved Kønsidentitetsforhold og andre sundhedsfaglige forskere inviteres til at søge midler fra puljen. Ansøgere, der tidligere har fået udmøntet midler i regi af Videnscenteret for sundhedsfaglig hjælp ved Kønsidentitetsforhold, kan også søge om midler fra denne pulje.

Kriterier der lægges vægt på i udvælgelsen

Innovationsfonden vil vurdere ansøgninger i forhold til hvilke projekter der er ’støtteegnede’ henholdsvis ’ikke-støtteegnende’. Herefter vurderer Sundhedsstyrelsen ansøgninger ud fra nedenstående vurderingskriterier og træffer afgørelse om, hvilke(t) projekt(er) der modtager støtte.

 • Formålet med projektet
 • Forskningshøjde
 • Den forventede effekt af projektet
 • Relevans
 • Projektets robusthed og gennemførlighed
 • Økonomi og proportionalitet, herunder er egenfinansiering ikke et krav, men vægtes positiv i den samlede vurdering
 • Samarbejde, herunder er det ikke et krav at der er samarbejde med andre sundhedsfaglige forskere på nationalt eller internationalt niveau, men det vægtes positivt i den samlede vurdering

Se nærmere om betingelser og kriterier mv. i puljeopslaget.

Økonomi

Det samlede beløb, som udmøntes i ansøgningspuljen for perioden er 2,9 mio. kr. Puljeopslaget sker med forbehold for vedtagelsen af finansloven for hhv. 2024 og 2025.

Sundhedsstyrelsen forventer, at midlerne enten kan støtte ét forskningsprojekt eller fordeles på flere.

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Yderligere oplysninger

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål til puljen.

Kontaktperson vedr. puljen:

Fuldmægtig Emilie Sofie Esbirk, telefon 21 28 97 34 og e-mail emse@sst.dk

Fordeling af midler

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om støtte til to forskningsprojekter:

 • Projektet ”Breast development in young transwomen: a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial (RCT)”, der udføres af Katharina M. Main, Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet: 1.148.027 kr.
 • Projektet ”Helbred hos transpersoner i kønsmodificerende hormonbehandling (CKIO-CfK studiet)", der udføres af Dorte Glintborg, Center for Kønsidentitet Odense og Astrid Højgaard, Center for Kønsidentitet Aalborg”: 1.751.973 kr.

Se desuden

Forskningsmidler til sundhedsfaglig hjælp med kønsidentitetsforhold: LGBT+-handlingsplan 2018-2021

Opdateret 16 JUL 2024