xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

Kommunerne varetager via den kommunale tandpleje en række vigtige opgaver for at fremme af tandsundheden i Danmark.

ANBEFALINGER/RETNINGSLINJER, LOVGIVNING 30 SEP 2020

Den kommunale tandpleje består af børne- og ungdomstandpleje, der er målrettet alle børn og unge under 18 år, omsorgstandpleje, der ydes til borgere, som, grundet nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud, samt specialtandpleje, der er et specialiseret tilbud målrettet personer med sindslidelse, udviklingshæmning m.v. der ikke kan benytte de almindelige tilbud i den kommunale tandpleje og praksistandplejen.

Ydermere består den kommunale tandpleje af socialtandpleje, der er et vederlagsfrit tilbud målrettet borgere med særlige sociale problemer, som ikke kan benytte de øvrige tandplejetilbud i omsorgs- og specialtandplejen og i praksistandplejen.

Endelig har kommunen ansvar for administration af tilskud til tandpleje efter sundhedslovens § 135, der vedrører økonomisk støtte fra kommunen til tandproteser som følge af ulykkesbetingede skader og skader som følge af epileptisk anfald. 

Sundhedsstyrelsen skal i henhold til tandplejebekendtgørelsen fastsætte retningslinjer for den kommunale tandpleje. De forrige retningslinjer for den kommunale tandpleje kom i 2018, hvor der blev foretaget en gennemgribende revision af vejledningen, så den afspejlede den udvikling, der er sket i den kommunale tandpleje, både lovgivningsmæssigt, fagligt og organisatorisk.

Der er tale om en opdateret udgave af vejledningen, idet der per 1. juli 2020 er indført socialtandpleje, som er et vederlagsfrit tandplejetilbud målrettet socialt udsatte borgere med særlige sociale problemer. Kommunerne er forpligtet til at etablere tilbud om socialtandpleje som følge af vedtagelsen af lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (LOV nr. 1053 af 30/06/2020) samt en ændring af tandplejebekendtgørelsen.

Målsætningen med socialtandplejen er at øge de mest socialt udsatte borgeres livskvalitet, tandsundhed og begrænsning af yderligere marginalisering. På den måde understøtter tilbuddet ambitionen om at reducere den sociale ulighed i tandsundhed og sundhed generelt, ligesom tilbuddet understøtter den overordnede målsætning for den kommunale tandpleje om at fremme oral sundhed samt forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning i tænder, mund og kæbe, jf. vejledningens afsnit 1.3.

Den kommunale tandpleje: Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje - pdf

VEJ nr 9660 af 29/09/2020: Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje retsinformation.dk

Afsnit

  1. Introduktion
  2. Koordination og administration af tilbud i den kommunale tandpleje
  3. Frit valg af tandpleje
  4. Børne- og ungdomstandpleje
  5. Omsorgstandpleje
  6. Specialtandpleje
  7. Socialtandpleje
  8. Tilskud til tandpleje efter sundhedslovens §135
  9. Ikrafttræden

Ændringer i forhold til forrige version

Retningslinjer for socialtandpleje fremgår af vejledningens kapitel 7. Derudover er vejledningens kapitel 1 (Introduktion), kapitel 2 (Koordination og administration af tilbud i den kommunale tandpleje) og kapitel 8 (Tilskud til tandpleje efter sundhedslovens § 135) blevet opdateret, så de også omfatter oplysninger om socialtandpleje. Kapitel 9 (Ikrafttræden) er ligeledes blevet opdateret. Der er ikke foretaget ændringer af indholdsmæssig karakter i vejledningens øvrige kapitler.

Se desuden

5. august 2022: Tandplejebekendtgørelsen er ændret siden udgivelsen af vejledningen. Den gældende vejledning er nu BEK nr 959 af 14/06/2022: Tandplejebekendtgørelsen retsinformation.dk

Bekendtgørelsen erstatter BEK nr. 1077 af 30/06/2020