xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Henvisning og visitation

Din læge eller tandlæge sender en henvisning til et hospital, hvis det vurderes, at du har behov for undersøgelse eller behandling på et hospital.

Henvisende læge eller tandlæge skal orientere dig om, hvilke symptomer du har, som giver anledning til mistanke om sygdom.

Henvisningen kan laves elektronisk, skriftligt eller pr telefon. Det er lægen eller tandlægens ansvar at sikre, at alle relevante oplysninger er beskrevet i henvisningen.

Når hospitalet har modtaget henvisningen, skal hospitalet vurdere, om de kan tilbyde dig den undersøgelse eller behandling, som du har brug for. Denne vurdering kaldes en visitation.

Den læge på hospitalet, der vurderer henvisningen, vil typisk være en erfaren læge, ofte en speciallæge. Lægen skal sikre sig, at alle de nødvendige oplysninger er tilstede, for at det rigtige forløb kan planlægges.

Hospitalet skal hurtigst muligt vurdere din henvisning – ofte vil det ske senest hverdagen efter, at den er modtaget. Der gælder særlige regler, hvis du er henvist med mistanke om kræft eller udvalgte hjertesygdomme. Læs mere om maksimale ventetider ved kræft og hjertesygdom

Som udgangspunkt tilbydes du undersøgelse eller behandling på et hospital i din egen region. Ikke alle hospitaler kan dog tilbyde undersøgelse og behandling af alle sygdomme, så du kan også blive henvist til et hospital i en anden region.

Hvad skal en henvisning indeholde?

Henvisningen skal indeholde information om din tilstand og det behov, som lægen eller tandlægen mener, at du kan have for yderligere undersøgelser eller behandling.

Henvisende læge eller tandlæge er ansvarlig for, at henvisningen til hospitalet er i overensstemmelse med de gældende standarder. Henvisning til hospitalet skal indeholde beskrivelse af: 

  • Modtager/hospitalsafdeling
  • Patienten og patientens telefonnummer
  • Indkaldelsesprioritering
  • Særlige forhold som fysisk/psykisk komorbiditet og relevante dispositioner inklusiv eventuel funktionsnedsættelse, som det skønnes relevant at kende til; herunder relevante oplysninger vedrørende patientens sociale situation, eventuelle sproglige barrierer, læsevanskeligheder og handicap. Om der er henvist til kommunal forebyggelse/sundhedsfremme mv.
  • Henvisningsdiagnose, herunder symptombillede og undersøgelsesfund for det specifikke forløb
  • Ønsket undersøgelse/behandling/problemstilling
  • Kliniske oplysninger, herunder opdateret medicinstatus
  • ’Kopi af epikrise til’ udfyldes kun, hvis “Henvisende instans” er forskellig fra egen læge eller vikar
  • Henvisende instans (henvisende læge) dvs. kontaktinfo med telefonnummer til henvisende læge 

Ved faglig tvivl om henvisningens fuldstændighed, fortolkning af lokale instrukser, beskrivelsen af symptomerne, særligt ved henvisning på mistanke om kræft og andre alvorlige tilstande, vil god faglig standard være, at visitationen foretages af en speciallæge eller under dennes supervision.

På områder, hvor der visiteres henvisninger med relativt fastlagt form og indhold, klare og entydige lokale instrukser, retningslinjer m.v., kan den sundhedsfaglige visitation varetages af andre end speciallæger, herunder også uddannelsessøgende læger, sygeplejersker, radiografer m.v. 

I nogle tilfælde kan det være vanskeligt at vurdere din tilstand ud fra henvisningen og dermed at beslutte, hvilke undersøgelser du skal tilbydes, hvilket du vil blive informeret om. Den visiterende læge vil nogle gange også have behov for at kontakte henvisende læge eller tandlæge for yderligere oplysninger. Det er derfor vigtigt, at der er tydelig kontaktinformation på henvisningen. 

Hvem har ansvaret for henvisning og visitation?

Din læge eller tandlæge har ansvaret for dit forløb, indtil hospitalet sender dig en indkaldelse til den første aftale på hospitalet. Herefter har hospitalet ansvaret.

Hospitalet vil herefter være forpligtet til, indenfor lovfastsatte frister, at meddele patienten tid og sted mv. for den tilbudte udredning eller behandling (jævnfør udrednings- og behandlingsretten).

Hvis hospitalet tilbagehenviser eller viderehenviser en henvisning, fastholdes ansvaret hos henvisende læge eller tandlæge.

Senest 8 hverdage efter hospitalet har modtaget en henvisning, skal hospitalet oplyse dig om dato og sted for undersøgelse eller behandling, ventetider, patientens rettigheder ift. frister for udredning og behandling, frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg mv.   

Der gælder skærpede krav for vurdering af en henvisning (visitation), hvis der er henvist på mistanke om kræft eller andre følsomme områder med stor kompleksitet eller tidskritiske tilstande, herunder sårbare grupper som f.eks. børn, hvor visitation bør varetages på speciallægeniveau.

Det er afdelingsledelsens ansvar, at de nødvendige instrukser er tilstede, og at de afspejler gældende regler, herunder sundhedslovens bestemmelser om hospitalets pligter og patienters rettigheder samt autorisationslovenes bestemmelser om omhu og samvittighedsfuldhed. Ansvaret omfatter ligeledes, at instrukser løbende ajourføres, at de er anvendelige i det daglige arbejde, og at nyansatte introduceres til dem.

Hospitalet kan nogle gange vælge at visitere til et andet tilbud end henvisningen lægger op til. Det kan skyldes, at hospitalet vurderer, at dette kan give en hurtigere og bedre klinisk vurdering, fx ved en forundersøgelse ved en speciallæge.

Tilbagehenvisning og viderehenvisning

Hvis hospitalet vurderer, at henvisningens oplysninger er ufuldstændige i forhold til korrekt visitation, skal hospitalet uden unødig forsinkelse, og sædvanligvis senest førstkommende hverdag efter modtagelse, returnere henvisningen til henvisende læge eller tandlæge. Ofte vil det være mest hensigtsmæssigt at bede den henvisende læge eller tandlæge, der har undersøgt og kender patienten, om at supplere oplysningerne. Dette kaldes en tilbagehenvisning.

Hvis hospitalet ikke kan tilbyde den undersøgelse eller behandling, de vurderer, du har brug for, kan de sende henvisningen videre til en anden afdeling eller et andet hospital. Det kan f.eks. være, at du skal undersøges eller behandles på en særlig afdeling på nabohospitalet i stedet for. Dette kaldes en viderehenvisning.

Hospitalet skal hurtigst muligt sende din henvisning videre, og ofte vil det ske senest hverdagen efter, at den er modtaget. Det er god faglig standard, at hospitalet sikrer, at patienten får information om en evt. tilbage- eller viderehenvisningen senest 8 hverdage efter modtagelse af henvisning, enten direkte fra hospitalet, eller ved at hospitalet anmoder henvisende læge om det.

Hospitalet bør ved en tilbage- eller viderehenvisning sikre en fyldestgørende faglig begrundelse og tilbyde en faglig dialog mellem hospital og henvisende læge eller tandlæge. Dette bør du som patient også orienteres om.

Opdateret 01 JUN 2023