xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering | Strategisk udvikling

Bredt fokus på mad, måltid og ernæring styrker den rehabiliterende tilgang i Odense Kommune

Odense Kommune har sat det som mål at få gjort mad, måltider og ernæring til en integreret del af de rehabiliterende borgerforløb. Kommunen har derfor udviklet MåltidsAkademiet, som skal sikre, at medarbejdere tæt på borgerne har kompetencer til at inddrage mad, måltider og ernæring i deres daglige arbejde.

Opdateret 22 JAN 2020

I Odense Kommune ser man mad, måltid og ernæring som vigtige elementer i at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt. Derfor er medarbejderne blevet kompetenceudviklet til at kunne inddrage mad, måltider og ernæring som en naturlig del af deres daglige arbejde med rehabiliterende borgerforløb.

Kompetenceudvikling er foregået på MåltidsAkademiet, som Odense Kommune har udviklet sammen med den private leverandør Public Intelligence.


MåltidsAkademiet:

  • Indgår i den kommunale indsats i rehabiliteringsforløb med fokus på mad og måltider
  • Skaber samspil mellem teoretisk viden og hverdagens praksis med hensyn til mad, måltider og ernæring
  • Sikrer vidensdeling på tværs af professioner, organisationer, uddannelsessteder m.m.

Alle medarbejdere i Ældre-Handicapforvaltningen, der arbejder tæt på borgerne i Odense Kommune, har været gennem kompetenceudviklingen. MåltidsAkademiet har styrket medarbejdernes kompetencer og løfter kvaliteten af mad, måltider og ernæring i det daglige. Det kan ses fx ved, at antallet af ernæringsindsatser til borgerne stiger, når medarbejderne er blevet undervist i ernæringsindsatser.  

”Vi kan se, at flere borgere får ernæringsindsatser og støtte til flere mellemmåltider, efter at medarbejderne har været til kompetenceløft. De tager det med sig, og borgerne får glæde af det.”
- Gry Bjerg Petersen, tidligere chefkonsulent, Mad og måltider Odense

Rehabilitering er afsættet for kompetenceudviklingen

Kompetenceudviklingen på MåltidsAkademiet er bygget op ud fra den rehabiliterende tankegang. Det handler om at støtte borgerne til at blive så selvhjulpne som muligt.

Medarbejderne får undervisning i:

Maden

Maden skal skabe lyst til at spise. Deltagerne har i kompetenceudviklingen arbejdet teoretisk og praktisk med grundsmagene, sensorik, konsistens, råvarer, opskrifter, tilsmagning, håndværk m.m. Der er lagt vægt på udvikling af sprog om madens forskellige kvaliteter, og deltagerne har fået øvelse i at diskutere maden med brugere af diverse madordninger.

Måltidet

Borgerne skal indtage maden i rammer, som passer til deres individuelle behov, og som giver lyst til at spise. Medarbejderne har derfor fået viden om strukturer og værdier i forskellige former for måltider og madkulturer. Det handler bl.a. om, hvordan de selv påvirker borgerens måltidsoplevelse, og hvordan de kan udvikle former for værtskab – selv for borgere, som spiser alene. Undervisningen er bygget op over små seancer, hvor rammer og måltidsoplevelse er i fokus.

Ernæring

Maden skal passe til den enkelte borgers ernæringsbehov for at forebygge funktionstab og sygdom, og medarbejderne skal kunne opdage underernæring. Undervisningen har derfor givet læring om næringsstoffer og fødevarer, deres anvendelse, optimal ernæring for den enkelte borger og konsekvenserne af underernæring.

Efter kompetenceudviklingen har medarbejderne fået støtte af kommunens diætister og mad- og måltidsmentorer fra MåltidsAkademiet. Teamet har bl.a. tilbudt sidemandsoplæring og praksisnær undervisning, så medarbejderne har haft god mulighed for sparring, vejledning og opfølgning.

Kompetenceudviklingen skal tilpasses de enkelte medarbejdergrupper

MåltidsAkademiet har udbudt kompetenceudviklingen i form af fx kurser og temadage med indhold, der er skræddersyet til medarbejderne. Fx ud fra om medarbejderne arbejder med borgere med vedvarende sygdomsudvikling, med borgere med fysisk funktionsnedsættelse eller med sindslidende. Medarbejdernes behov for specifik viden har også spillet en rolle. Fx er der på den baggrund udbudt kompetenceudvikling om ernæring gennem sonde.

Grundlæggende er kompetenceudviklingen bygget op omkring følgende kurser

nummer et

Måltidscertifikat 

Deltagerne på MåltidsAkademiet kan erhverve certifikatet gennem et teoretisk og praktisk kursus på en dag. Kurset er for medarbejdere, som er tæt på borgerne. Certifikatet skal styrke den enkelte medarbejders mod og kompetencer til at arbejde med mad og måltider i hverdagen og dermed styrke ernæringstilstand og madglæde blandt Ældre- og Handicapforvaltningens målgrupper. Certifikatet skal derudover skabe opbakning og forståelse for måltidsiværksætterne og deres arbejde. Certifikatet tilpasses de forskellige fagområder: psykiatri, handicap, ældrepleje m.m.
nummer to

Forløb for måltidsiværksættere og kulinariske iværksættere

Måltidsiværksætterne og de kulinariske iværksættere er medarbejdere, der kompetenceudvikles til at fungere som ambassadører på deres arbejdspladser. Formålet er at højne deres og deres kollegers håndværksmæssige og sensoriske kompetencer i forhold til mad, måltider og ernæring.

Måltidsiværksætterne og de kulinariske iværksættere udarbejder sammen med deres ledere handleplaner, som er tilpasset det enkelte arbejdssted.

Måltidsiværksætterne og de kulinariske iværksættere afholder løbende netværksmøder med vidensdeling og erfaringsudveksling. De hjælper på den måde hinanden med af fastholde og udvikle mål, handleplaner, motivation og læring m.m. 

Kompetenceudviklingen for medarbejdere, der skal være måltidsiværksættere og kulinariske iværksættere, foregår i et 3-dages forløb. Dagene ligger spredt, så deltagerne løbende kan tilpasse deres ny viden til det daglige arbejde inden næste undervisning eller netværksmøde.

nummer tre

Lederseminar og chefmøder

Det er meget vigtigt, at lederne på de enkelte arbejdssteder bakker op om måltidsiværksætternes arbejde. Derfor afholdes korte seminarer for lederne om deres rolle i forhold til mad, måltid og ernæring.

Der afholdes også chefmøder for at sikre forankring af rehabiliteringsarbejdet i arbejdet med mad, måltider og ernæring på de enkelte steder.

Medarbejdernes kompetencer styrkes – det kommer borgerne til gode

Det er opfattelsen i Odense Kommune, at MåltidsAkademiet styrker medarbejdernes kompetencer og løfter kvaliteten af mad, måltider og ernæring i det daglige. Det ses fx ved, at antallet af ernæringsindsatser til borgerne stiger, når medarbejderne er blevet undervist i ernæringsindsatser.

Medarbejderne er glade for at deltage i kompetenceundervisningen. De oplever, at de får et stort udbytte – et udbytte, som kommer borgerne til gode.

Gode råd fra MåltidsAkademiet

gode råd

Et samlet kompetenceløft for medarbejdere inden for den rehabiliterende tilgang giver fælles ejerskab, mulighed for sparring og dagligt fokus på at benytte den nye læring.