xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Bedre måltider til ældre
Organisering | Strategisk udvikling

Ny strategi giver fælles fodslag om måltiderne

I Odense Kommune er flere afdelinger fusioneret til organisationen Mad & Måltider, og i den forbindelse har der været behov for at skabe fælles værdier og forståelse. Derfor har organisationen igangsat en proces om at udarbejde et nyt strategipapir, der skal sikre motivation og ejerskab blandt medarbejdere og ledere.

Opdateret 08 OKT 2019

Odense Kommune har skabt retning og overblik over Mad & Måltiders indsatser og mål ved at udarbejde et strategipapir. Papiret har været en del af den samlede strategiske udvikling af den rehabiliterende forvaltning i Ældre- og Handicapforvaltningen. Strategipapiret har både indeholdt tværgående mål for Mad & Måltiders arbejde og konkrete handleplaner for alle områder i Mad & Måltider. Det er udarbejdet gennem inputs fra både ledere og medarbejdere i Mad & Måltider. Processen er tilrettelagt for at understøtte forandring, skabe ejerskab og sætte retning for alle – både ledere og medarbejdere – i Mad & Måltider. Faktisk har processen omkring strategipapiret været et mål i sig selv.

En ny organisation har krævet nye fælles mål

Mad & Måltider er en ny organisation og en del af Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Mad & Måltider består af fire afdelinger og arbejder systematisk med mad, måltider og ernæring i det rehabiliterende samarbejde med borgeren. Afdelingerne er:
 • Byens Køkken
 • Det Ernæringsfaglige Team
 • MåltidsAkademiet
 • Caféerne.

Før etableringen af Mad & Måltider var afdelingerne ikke forankret i samme organisation. Tanken bag Mad & Måltider har derfor været, at man gerne har ville fusionere afdelingerne, og på den måde skabe fælles værdier og retningslinjer for, hvordan der skal arbejdes med mad og måltider i Odense.

I forbindelse med omorganiseringen blev der brug for en opsamling og videreudvikling af fælles mål og indsatser, og derfor er arbejdet med det nye strategipapir igangsat.

3 trin har været vigtige i udvikling af strategipapiret. De tre trin er:

nummer et

Forskellige medarbejdergrupper fra Mad & Måltider er blevet interviewet

At inddrage medarbejdere har været en vigtig del af processen, da strategiens mål og indsatser har skulle give mening, retning og motivation for alle medarbejderne, hvis resultaterne skal indfries. Derudover har inddragelsen også til formål at skabe både engagement, motivation og medejerskab blandt medarbejderne til at arbejde med strategien efterfølgende.   
 
Der er blevet gennemført en række interviews med alle medarbejdergrupper fra Mad & Måltider. Overskriften for interviewene har været ”Fremtidens Mad & Måltider”, og der er blevet brugt en spørgeguide med åbne spørgsmål til at afdække medarbejdernes ideer, ønsker og tanker for Mad & Måltiders fremtid. Medarbejdernes ideer og tanker er efterfølgende blevet sammenskrevet i et dokument, og har dannet baggrund for ledelsens videre arbejde med strategien. 
 
Hvis I er interesserede i interviewguiden, kan den findes her: Interviewguide til strategipapir
nummer to

Ledere har deltaget på et lederseminar

For at komme nærmere en fælles forståelse af Mad & Måltiders visioner for fremtiden, er der afholdt et lederseminar for alle ledere i Mad & Måltider. På seminaret er følgende tre øvelser blevet gennemgået:
 • Kom med forslag til ”Hvad de siger om os?”
  Lederne er kommet med forslag til, hvad borgerne, Caféens brugere, MåltidsAkademiets kursister, medarbejderne i Byens Køkken, lederne i plejecentrene og cheferne siger om Mad & Måltider.
 • Kom med ideer til indsatser
  Ideer til indsatser er blevet drøftet i fællesskab. Hver indsats er blevet vurderet ud fra, hvor stort et udbytte, der vil være sammenlignet med, hvor stor en indsats, det vil kræve at gennemføre indsatsen. Efter at have placeret alle indsatser i modellen, har lederne fået et billede af, hvilke indsatser, de har skulle vægte højest.   
 • Kom med forslag til ”Hvad vi gerne vil være kendt for?” 
  Lederne er gået sammen to og to, og har fundet frem til tre til fem sætninger, der bedst beskriver Mad & Måltider. Lederne har efterfølgende udpeget de bedste sætninger i plenum.
nummer tre

Strategipapiret er blevet udarbejdet

Strategipapiret er udarbejdet på baggrund af de to forrige aktiviteter, og beskriver både Mad & Måltiders indsatser og mål, og indeholder konkrete handleplaner for alle områder i organisationen. De to forudgående aktiviteter har været med til at sikre en fælles udvikling i Mad & Måltider.

Strategipapiret har sikret fælles afsæt for ledere og medarbejdere

I Mad & Måltider i Odense Kommune har opfattelsen været, at strategipapiret har sikret et fælles afsæt for organisationen. Selve udarbejdelsesprocessen – fra de første drøftelser til det endelige produkt – har givet ledere og medarbejdere i Mad & Måltider et klart syn på, hvad visionen for Mad & Måltider er. 

Gode råd fra Mad & Måltider

gode råd

Der kræver ledelsesopbakning og medarbejderinddragelse at udvikle en strategi.

 

Det er vigtigt at lave konkrete handleplaner for alle aktiviteter, så det sikres, at alle dele af mål og indsatser i strategien får opmærksomhed.