xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
Omsorg og nærvær
Buurtzorg-modellen

Varde Kommune

Styrket borgerstyret rehabilitering og hjemmepleje

Opdateret 06 JAN 2023

Beskrivelse

Varde Kommune har i dette projekt arbejdet med at styrke omsorg og nærvær for borgere, der har behov for rehabiliterende støtte og/eller kompenserende hjælp samt at reducere medarbejderressourcer bundet til dokumentation og administration. I projektet er der afprøvet to former for organisering - et tværfagligt rehabiliteringsteam med mere selvtilrettelæggelse og selvledelse, og et monofagligt SOSU-team med mere borgerstyret arbejdstilrettelæggelse, hvor der i højere grad blev givet frihed til at lade borgerne styre leverancerne og bryde med vanetænkning om, hvornår borgerne ønsker indsatserne leveret. Sideløbende er der forhandlet en lokalaftale for mere fleksible arbejdstidsregler til begge teams. På medarbejderniveau har kommunen ligeledes arbejdet med faglig og strukturel kompetenceudvikling og på ledelsesniveau med at skabe fælles fokus i organisationen og mere brug af coaching. Derudover blev der sat gang i et forsøg med en brugerbooking app, der skulle medvirke til, at gøre graden af borgernes selv- og medbestemmelse i tilrettelæggelsen langt højere end i almindelig hjemmeplejepraksis.

Erfaringer

  • Erfaringen er, at der opstår en højere grad af kontinuitet i borgerforløbene, når den ansatte har indflydelse på egen arbejdstid og kan tilrettelægge dagen i et tæt samarbejde med borgerne samt tage afsæt i de kompetencer og ressourcer, der er til stede hos begge parter.
  • Borgerne giver udtryk for, at de oplever en stor medbestemmelse ift. hvordan hjælpen tilrettelægges med udgangspunkt i deres ønsker, hvilket bidrager til at borgeren føler sig set og mødt.
  • Medarbejderne fortæller, at det er motiverende at arbejde med borgerstyret mål og borgerindflydelse samt større grad af indflydelse på egen arbejdstid som opleves mere fleksibelt.
  • Når medarbejdere skal tage en ny arbejdsform i brug og evt. selv indtage en anden rolle i forhold til arbejdstilrettelæggelsen, er det centralt at have de rette kompetencer til at kunne løfte de nye roller. Erfaringerne fra projektet viser, at kompetencebehovet kan opdeles i et organisatorisk og et borgerrettet spor.

Materialer fra projektet

Læs projektbeskrivelsen her

Gode råd

gode råd

  1. Det er afgørende med et godt samarbejde med de faglige organisationer om at give plads til større fleksibilitet i arbejdstidsaftalerne for at lykkes med en mere borgerstyret vej i hjemmeplejen.
  2. Selvledelse kræver en ledelsesmæssig rammesætning for teamets berettigelse i forhold til teamets forskellige samarbejdspartnere i kommunen. Det kan derfor være en god ide at afklare og forventningsafstemme omkringliggende rammer forud for igangsættelse af projekter, da det skaber en større ro på medarbejdersiden.

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

Gå tilbage til forsiden