xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalinger for polyfarmaci ved multisygdom

I maj 2022 udgav Sundhedsstyrelsen 13 anbefalinger om forebyggelse og håndtering af uhensigtsmæssig polyfarmaci. De 13 anbefalinger beskriver konkrete tiltag, der skal ruste sundhedsprofessionelle, beslutningstagere og myndigheder til at forebygge og håndtere uhensigtsmæssig brug af lægemidler hos personer med multisygdom.

Anbefalingerne beskriver både, hvordan man kan forebygge uhensigtsmæssig brug af mange lægemidler, hvem der er i særlig risiko for at få mange lægemidler, og hvordan sundhedspersonale kan finde de patienter, der har behov for en særlig indsats.

Anbefalingerne er ikke færdige løsninger på udfordringerne, men de er et oplæg til, hvordan der kan arbejdes videre med området. Anbefalingerne er skrevet i et samarbejde med en bred og engageret arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra otte forskellige faglige selskaber, Danske Patienter, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Anbefalingerne fordeler sig inden for tre temaer:

Forebyggelse af uhensigtsmæssig polyfarmaci

 • Anbefaling 1. Vi anbefaler, at der bliver taget stilling til varighed af behandling, seponering og prioritering af lægemidler, når der revideres eksisterende og udgives nye anbefalinger, retningslinjer og vejledninger, der vedrører behandling med lægemidler.
 • Anbefaling 2. Vi anbefaler, at der bør være øget fokus på uddannelse i rationel lægemiddelbehandling, polyfarmaci og prioritering af medicin af relevante faggrupper, herunder specielt læger, men også farmaceuter, sygeplejersker og øvrige faggrupper, der i arbejdslivet har med lægemidler at gøre.
 • Anbefaling 3. Vi anbefaler, at der ved ordination af medicin altid bliver registreret en entydig indikation og en revurderings- eller slutdato for behandlingen. Det vil blandt andet medvirke til en aktiv vurdering af behandlingsvarighed og -ansvar.
 • Anbefaling 4. Vi anbefaler, at de nødvendige oplysninger om den aktuelle medicinering af patienter med multisygdom ajourføres jævnligt i det Fælles Medicinkort (FMK). Det bør gøres af både alment praktiserende læger og hospitalslæger for at sikre den relevante viden på tværs af sektorer.
 • Anbefaling 5. Vi anbefaler, at der udvikles eller valideres patientrettet information og materiale til fælles beslutningstagen, der kan være med til at forebygge og afhjælpe polyfarmaci, der er uhensigtsmæssig ud fra et patientperspektiv. Vi anbefaler også at inddrage pårørende og nærmeste plejepersonale, som håndterer lægemidler i det daglige.
 • Anbefaling 6. Vi anbefaler, at nationale anbefalinger om lægemiddelbehandling integreres i eksisterende IT-systemer som beslutningsstøtte til hensigtsmæssig lægemiddelbehandling.

Hvem er i risiko for uhensigtsmæssig polyfarmaci, og hvordan finder vi frem til dem?

 • Anbefaling 7. Vi anbefaler, at patienters medicinering vurderes individuelt under hensyntagen til det samlede sygdomsbillede, medicinliste, funktionsniveau og patientpræferencer. Rationalet for at ordinere, fravælge eller seponere medicin skal som altid journalføres
 • Anbefaling 8. Vi anbefaler, at værktøjer til at identificere hvilke patienter, der bør tilbydes en medicingennemgang, videreudvikles og systematisk afprøves. Det kan eksempelvis være MERIS (MEdicin RIsiko Score) eller lignende værktøjer.
 • Anbefaling 9. Vi anbefaler, at skrøbelighed bliver et parameter til at udvælge personer med multisygdom, der bør tilbydes en ekstra indsats i forhold til behandling med medicin. Denne anbefaling forudsætter, at der opnås konsensus om definitionen af skrøbelighed på tværs af sektorer, og at der udvikles en enkel måde at operationalisere begrebet på i klinisk praksis.

Medicingennemgang og samarbejde på tværs af fagligheder og sektorer

 • Anbefaling 10. Vi anbefaler, at den alment praktiserende læge som udgangspunkt varetager den løbende vurdering af den samlede farmakologiske behandling af personer med multisygdom, som ikke er i længerevarende behandling på hospitalet. I alle sektorer er det dog vigtigt at tage alle sygdomme og lægemidler i betragtning, når der udskrives nye lægemidler.
 • Anbefaling 11. Vi anbefaler, at de relevante personer med polyfarmaci og multisygdom får tilbudt en medicingennemgang, der som udgangspunkt foregår i almen praksis eller som minimum foregår i tæt samarbejde med almen praksis, der kender personen i stabil fase. Ved medicingennemgang på hospitalet bør resultatet af medicingennemgangen formidles elektronisk til almen praksis og i udvalgte situationer eventuelt suppleret med mundtlig overlevering.
 • Anbefaling 12. Vi anbefaler, at læger i almen praksis kan inddrage andre sundhedsprofessionelle til det forberedende og eventuelt opfølgende arbejde i forbindelse med medicingennemgang og -prioritering, og i forhold til den videre opfølgning til ikke-farmakologiske alternativer.
 • Anbefaling 13. Vi anbefaler, at samarbejdet på tværs af sektorer om polyfarmaci forbedres med udgangspunkt i almen praksis’ behov. Dette indebærer, at almen praksis kan få den nødvendige sparring med hospitaler og kommuner om lægemiddelbehandlingen af personer med polyfarmaci og multisygdom.


Opdateret 13 NOV 2023