xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nationalt forum for polyfarmaci

Med udgivelsen af 13 anbefalinger om polyfarmaci ved multisygdom og afholdelse af Indsatser for Rationel Farmakoterapis (IRF) Stormøde 2022 om samme emne har Sundhedsstyrelsen sat fokus på uhensigtsmæssig polyfarmaci og de mulige løsninger. For at sikre et fortsat fokus på forebyggelse og nedbringelse af uhensigtsmæssig polyfarmaci og et styrket samarbejde på tværs har Sundhedsstyrelsen nedsat nationalt forum for polyfarmaci.

Baggrund

Uhensigtsmæssig brug af flere samtidige lægemidler (polyfarmaci) kan være en stor byrde for den enkelte, hvor bivirkninger og manglende effekt er blandt de vigtigste skadevirkninger. Samtidig er uhensigtsmæssig polyfarmaci også et unødvendigt forbrug af sundhedsvæsenets ressourcer og det kan være en økonomisk belastning for den enkelte. Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen var der 277.713 personer med polyfarmaci i Danmark i 2021. Der er en social gradient i forekomsten i forhold til, at der er en højere forekomst blandt personer med korte uddannelser.

Sundhedsstyrelsens udgav i maj 2022 Polyfarmaci ved multisygdom – viden, fokusområder og anbefalinger til videre arbejdesom indeholder 13 anbefalinger til at forebygge og håndtere uhensigtsmæssig polyfarmaci. Centralt i anbefalingerne er den individuelle tilgang til den enkeltes medicinering og opfølgning på den samlede farmakologiske behandling fra alle kanter i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne er ikke færdige løsninger på udfordringerne, men de er et oplæg til, hvordan der kan arbejdes videre med området.

Formål

Formålet med nationalt forum for polyfarmaci er at fastholde fokus på forebyggelse og håndtering af uhensigtsmæssig polyfarmaci og at styrke samarbejdet og koordineringen på tværs af sektorer. Dette indebærer blandt andet at følge op på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, vidensdeling på tværs af sektorer, samt at identificere fokusområder for videre arbejde med polyfarmaci ved multisygdom. Målet er, at der gennem fokus på emnet og øget samarbejde kan findes effektive og implementerbare løsninger, som kan bidrage til at nedbringe og forebygge uhensigtsmæssig polyfarmaci.

Mødernes indhold vil tage udgangspunkt i behovet hos medlemmernes organisationer og Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kan eksempelvis være drøftelse af konkrete problematikker, oplæg om relevante udviklingsprojekter, eller koordinering af initiativer på tværs af regioner og sektorer.

Der afholdes i udgangspunktet to møder årligt. Referater offentliggøres her på hjemmesiden.

Forummets sammensætning

Forummet er sammensat af repræsentanter fra følgende organisationer:

 • Praktiserende Lægers Organisation
 • Lægeforeningen
 • Lægevidenskabelige Selskaber
 • Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Dansk Selskab for Multisygdom og Polyfarmaci
 • Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Kvalitet i Almen Praksis (KiAP)
 • Danske Patienter
 • Vælg Klogt
 • Dansk Sygeplejeråd
 • FOA Social- og Sundhedssektoren
 • Apotekerforeningen
 • Pharmadanmark
 • Farmakonomforeningen
 • Lægemiddelindustriforeningen
 • Kommunernes Landsforening
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Region Nordjylland
 • Region Midtjylland
 • Region Syddanmark
 • Region Sjælland
 • Region Hovedstaden
Opdateret 05 MAR 2024