xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Styrket akutberedskab i hele landet

Som led i Aftale om en Sundhedsreform i maj 2022 er der afsat midler til initiativet Styrket akutindsats i hele landet.

Midlerne udmøntes i perioden 2022-2026 som en pulje 276,6 mio., hvor regionerne kan søge om varige midler til at styrke akutberedskabet med 5-10 ekstra ambulancer, akutlægebiler eller akutbiler, hvilket bl.a. omfatter mandskab, udstyr og køretøjer i de dele af landet, hvor behovet er størst. Hver region skal etablere mindst et nyt akutberedskab – defineret som ambulance, akutlægebil eller akutbil - senest i løbet af 2023, der kan bemandes med relevante kompetencer og udstyr.

Herudover kan regionerne igangsætte projekter, der understøtter hurtig og sammenhængende behandling af høj kvalitet i hele landet. Projekterne kan være rettet mod alle elementer det præhospitale patientforløb, herunder alle led i visitationen, kompetenceudvikling og udstyr i bred forstand, herunder telemedicin.

Akutberedskaberne skal være med til at sikre hurtigere og mere sammenhængende behandling af høj kvalitet - uanset hvor i landet, man er bosat.

Formål

Målet med aftalen om styrket akutindsats i hele landet er, at danskere skal kunne forvente hurtig og sammenhængende behandling af høj kvalitet – uanset hvor i landet, de er bosat. Puljen skal understøtte dette formål ved at styrke akutberedskabet med 5-10 ekstra ambulancer, akutlægebiler eller akutbiler, hvilket bl.a. omfatter mandskab, udstyr og køretøjer, i de dele af landet, hvor behovet er størst.

Den styrkede akutindsats er rettet mod både somatik og psykiatri.

Hvem kan søge om midler fra puljen?

Puljen kan søges af regionerne.

Hvad kan der ansøges om støtte til?

Der kan ansøges om midler til følgende:

  • Styrkelse af akutberedskabet gennem ekstra disponible og bemandede ambulancer, akut-lægebiler eller akutbiler.
  • Anskaffelse af udstyr, der har en dokumenteret effekt ved diagnosticering og behandling af akutte tilstande.
  • Lønudgifter til personale (relevante fagpersoner) i det omfang det understøtter puljens strategiske formål (lønudgifter til systematisk udvikling af de faktorer, der er med til at understøtte hurtig behandling ved akutte tilstande i hele landet mv).
  • Udgifter til kompetenceudvikling (relevante fagpersoner) i det omfang, det understøtter puljens strategiske formål.
  • Revisionsudgifter.

Der kan ikke ansøges om midler til følgende:

  • Aktiviteter og lønmidler, der har karakter af almindelig drift, fx husleje og telefon
  • Udgifter, der afholdes uden for projektperioden

Økonomi

Det samlede beløb, som udmøntes i ansøgningspuljen for perioden 2022-2026, er 276,6 mio. kr.

Der er ikke krav om egenfinansiering.

Finanslovskonto

§16.51.25.

Ansøgningsmaterialer

Frist for ansøgning om midler er den 18. november 2022 kl. 12.00.

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgning

Opdateret 12 OKT 2022